Besluitenlijst 28 februari 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 februari 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 14 februari 2012

Behandelvoorstel

De besluitenlijst van 14 februari 2012 vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 24 februari en 2 maart 2012

Behandelvoorstel

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Adopteren van rotondes

Behandelvoorstel

Een overeenkomst betreffende de exploitatie van de midden-eilanden van de rotondes aan te gaan met de RotondeSpecialist.

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Evaluatie Jaarwisseling 2011-2012

Behandelvoorstel

De evaluatie Jaarwisseling 2011-2012 voor kennisneming aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Voortzetting aanbestedingsprocedure Centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

• op grond van het ontbreken van aanvaardbare inschrijvingen de concurrentiegerichte dialoog in het kader van de herontwikkeling van het centrum van Vlijmen te beëindigen zonder tot gunning over te gaan;
• een onderhandelingsprocedure als bedoeld in artikel 30 van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten te voeren met de inschrijver die een inschrijving heeft gedaan die aan de formele eisen voldoet, te weten Heijmans Vastgoed BV te Rosmalen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

Voorontwerpbestemmingsplan Sportlaan Drunen

Behandelvoorstel

• in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Sportlaan Drunen, zoals dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatie: NL.IMRO.0797.BPsportlaan-VO01;
• het voorontwerp gedurende 4 weken ter inzage te leggen voor inspraak en overleg en beschikbaar te stellen op de website en raadpleegbaar te maken (via Ruimtelijke plannen en RoPubliceer);
• het voorontwerp langs elektronische weg toe te zenden aan de bij het vooroverleg betrokken instanties;
• een ieder de gelegenheid te geven tot het kenbaar maken van inspraakreacties;
• het voorontwerpbestemmingsplan voor te leggen aan de informatievergadering Ruimte.

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Adenauerlaan 52 te Vlijmen

Behandelvoorstel

• het bezwaar gegrond te verklaren;
• het bestreden besluit te herzien, in die zin dat de daaraan verbonden welstandshalve voorwaarde komt te vervallen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Uitspraak beroep omgevingsvergunning Putterstraat 18 te Heusden

Behandelvoorstel

De uitspraak van de rechtbank Breda d.d. 6 februari 2012 m.b.t. de verleende omgevingsvergunning voor het realiseren van een atelier aan de Putterstraat 18 te Heusden voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Uitvoeringsprogramma Oudheusden

Behandelvoorstel

• het uitvoeringsprogramma 2012 Oudheusden vast te stellen en met begeleidend memorandum, conform de bestuurlijke toezegging d.d. 13 oktober 2011, ter kennis van de gemeenteraad te brengen;
• Voor de uitvoering van het programma een krediet van € 150.000,-- beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van de stelpost van € 150.000,-- voor Hart voor Oudheusden.

Besluit

Aangenomen

Stukken

10.

De dijken van Heusden

Behandelvoorstel

• In te stemmen met de beschreven procedure voor het opstellen van een totaalvisie en van afzonderlijke visies voor de vier dijken rondom de gemeente Heusden;
• bijgevoegd memorandum ter kennis te brengen van de leden van de raad.

Besluit

Aangenomen

Stukken

11.

Rapport Rekenkamercommissie Wmo onder de loep

Behandelvoorstel

De gemeenteraad voor te stellen:
• kennis te nemen van de bestuurlijke reactie van het college van Heusden naar aanleiding van de rapportage “Wmo onder de loep” van de rekenkamercommissie;
• in te stemmen met het in de bestuurlijke reactie uitgesproken voornemen om de betreffende aanbevelingen te verwerken in de het eerstvolgende beleidskader Wmo.

Besluit

Aangenomen

Stukken

12.

Coordinatie Centrum Jeugd en Gezin

Behandelvoorstel

In te stemmen met het voorstel de CJG-coördinatie blijvend te verhogen naar 20 uur coördinatie en 2 uur administratieve ondersteuning (totaal 22 uur) en de subsidie voor de jeugdtaken van Juvans dienovereenkomstig te verhogen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

13.

Overeenkomst inburgeringstrajecten 2012

Behandelvoorstel

In te stemmen met de bijgevoegde overeenkomst met Fourstar Services B.V tot het uitvoeren van inburgeringstrajecten 2012.

Besluit

Aangenomen

Stukken

14.

Inzet overschot participatiebudget 2011

Behandelvoorstel

In te stemmen met het voorstel om de kosten van schuldhulpverlening tot een bedrag van € 55.000,-- ten laste te brengen van het participatiebudget onderdeel inburgering.

Besluit

Aangenomen

Stukken

15.

Nazorg ex-gedetineerden

Behandelvoorstel

• in te stemmen met de aanpak nazorg ex-gedetineerden zoals beschreven in het Voorstel inrichting Nazorg gemeente Heusden;
• in te stemmen met de voorgestelde dekking.

Besluit

Aangenomen

Stukken

16.

Verbetering bedrijfsvoering WMO

Behandelvoorstel

• opdracht te verlenen aan het WMO-kantoor voor verbetering van de bedrijfsvoering WMO door middel van controle van bulkfacturen en PGB’s en van uitvoering van contractbeheer;
• hiermee af te wijken van het gemeentelijk inkoop beleid;
• in te stemmen met de voorgestelde dekking.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht