Besluitenlijst 28 januari 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 januari 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Funding Kredietbank Nederland

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten € 170.000 te lenen aan de stichting Kredietbank Nederland. De stichting Kredietbank Nederland voert de schuldhulpverlening uit voor Heusden. Het bedrag is bestemd voor sociale kredieten die zijn verstrekt aan inwoners van de gemeente.

Stukken

2.

Verkoop regulier verpachte cultuurgrond 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om na te gaan op welke wijze de regulier verpachte grond het beste afgestoten kan worden. Er wordt daarom ook een taxatie uitgevoerd van alle regulier verpachte percelen.

Stukken

3.

Verhuur paardenweitjes aan de Parallelweg in Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het perceel grond gelegen aan de Parallelweg in Heesbeen (kadastraal bekend als gemeente Heusden, sectie F, nummer 1087 gedeeltelijk) te verhuren als paardenwei aan de bewoners van het naastgelegen perceel aan de Parallelweg.

Stukken

4.

Herinrichting Kasteellaan in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ontwerp voor de herinrichting van de Kasteellaan in Oudheusden vast te stellen. Het globale ontwerp is in overleg met bewoners opgesteld en met een klankbordgroep verder uitgewerkt. In de Kasteellaan wordt ook een hemelwaterriool aangelegd. De openbare ruimte en daken van woningen kunnen hierdoor worden afgekoppeld van de riolering. Naar verwachting start de uitvoering in het tweede kwartaal van 2014.

Stukken

5.

Vragen artikel 61 Rvo JW Vonk D66 Heusden over subsidie en gemeentelijk vastgoed 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid J.W. Vonk (D66 Heusden) over subsidie en gemeentelijk vastgoed beantwoord.

Stukken

6.

Uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het uitvoeringsprogramma integrale handhaving 2014 vast te stellen.

Stukken

7.

Erfpacht Sportlaan 11 en 13 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten twee percelen, plaatselijk bekend als Sportlaan 11 en 13 in Drunen, in erfpacht uit te geven.

Stukken

8.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft 28 stembureaus en de stembureauleden aangewezen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Stukken

9.

Klanttevredenheid publieksbalie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten kennis te nemen van de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek aan de publieksbalies in de gemeentehuizen in Vlijmen en Drunen. De ondervraagde bezoekers waarderen de dienstverlening met een 8,0. In 2011 was dat nog een 7,8.

Stukken

10.

Huiswerkcomputerregeling gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de Huiswerkcomputerregeling gemeente Heusden vast te stellen. Ouders/verzorgers met een inkomen op bijstandsniveau en met kinderen op het voortgezet onderwijs, kunnen hierdoor een vergoeding ontvangen voor de aanschaf van een huiswerkcomputer. De regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013. Baanbrekers zorgt voor de uitvoering ervan.

Stukken

11.

Subsidie Heusdens Buro voor Toerisme 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een budgetsubsidie van € 168.795 te verlenen aan het Heusdens Buro voor Toerisme voor de uitvoering van activiteiten in 2014.

Stukken

12.

Fietsvoorzieningen dOultremontweg Tuinbouwweg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met de notitie “Fietsvoorzieningen langs de d’Oultremontweg-Tuinbouwweg” en deze voor bespreking te agenderen voor de informatievergadering Ruimte van 16 april 2014.
Tegelijkertijd is besloten een proef te starten met een rubberen drempel op de Tuinbouwweg ter hoogte van de N267 om vervolgens enkele snelheidsremmende maatregelen te nemen op het gedeelte buiten de bebouwde kom tussen de Wolfshoek en de Abt van Engelenlaan.

Stukken

13.

Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Nieuwkuijk. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd en er zal een inloopmiddag plaatsvinden. De data hiervan zijn nog niet bekend. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zienswijzen indienen.

Stukken

14.

1e wijziging Legesverordening 2014 en de daarbij behorende Tarieventabel

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de eerste wijziging van de Legesverordening 2014 en daarbij behorende Tarieventabel vast te stellen. De raad neemt op 18 februari aanstaande hierover een besluit.

Stukken

15.

Uitgifte geliberaliseerde pacht 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om circa 65 hectare cultuurgrond via geliberaliseerde pachtovereenkomsten aan agrariërs uit de gemeente te verpachten. Het college heeft hierbij de richtlijnen gehanteerd uit de uitvoeringsregeling voor de uitgifte van cultuurgrond.

Stukken

16.

Openbare besluitenlijst 21 januari 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 21 januari 2014 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht