Besluitenlijst 28 juni 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 juni 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Ruiming en herinrichting vak A begraafplaats Onsenoort

Behandelvoorstel

Om ruimte te maken voor nieuwe graven heeft het college besloten om op een gedeelte van de begraafplaats Onsenoort in Vlijmen werkzaamheden uit te voeren. De werkzaamheden worden in september-november van dit jaar uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden zal de begraafplaats (gedeeltelijk) worden gesloten.

Stukken

2.

Aanschaf Swing voor presentatie resultaten bewonersenquete

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de resultaten van de bewonersenquête digitaal beschikbaar te stellen. Dit vervangt de wijkatlas die tot nu toe hiervoor werd gebruikt. Om dit mogelijk te maken wordt een nieuwe applicatie aangeschaft. Dit biedt aan iedereen de mogelijkheid om gegevens te raadplegen en zelf rapportages samen te stellen, Niet alleen de resultaten van de bewonerenquête van dit jaar maar ook de resultaten van de enquêtes uit 2009, 2011 en 2013 zijn dan digitaal te raadplegen.

Stukken

3.

Verzoek Ageviewers tot herziening preventie en handhavingsplan alcohol

Behandelvoorstel

Het college ziet geen aanleiding om de raad voor te stellen het alcoholbeleid in het Preventie- en handhavingsplan alcohol te herzien. Ageviewers had om herziening gevraagd.

Stukken

4.

Subsidievaststelling festival Licht op de vesting editie 2015 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de subsidie aan Stichting Lichtfestival voor de eerste editie van dit festival gewijzigd vast te stellen op € 9.266,56. De totale kosten van het lichtfestival, dat van 18 december 2015 tot en met 3 januari 2016 werd gehouden in de vesting Heusden, bedroegen € 16.766,56. Door Midpoint Brabant werd een bedrag van € 7.500 toegekend. Het subsidiebedrag van 9.266,56 voorziet in de dekking van de resterende kosten.

Stukken

5.

Vragen artikel 61 Rvo J Levink CDA Heusden over verkeersveiligheid ingang Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid J. Levink (CDA Heusden) over verkeersveiligheid ingang Vlijmen beantwoord.

Stukken

6.

Ontwerpomgevingsvergunning Industriepark Vliedberg 2 Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college besloot om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op het adres Industriepark Vliedberg 2 in Vlijmen. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf 7 juli 2016. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

7.

Openbare besluitenlijst college 21 juni 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van 21 juni 2016 vastgesteld.

Stukken

8.

De Toekomst van de Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor in beginsel te besluiten om De Voorste Venne voor het beschikbare budget van € 5 miljoen te gaan renoveren in de zomer van 2017. Om dat mogelijk te maken is het voorstel om te gaan inventariseren welke potentiële gebruikers, met name verenigingen en instellingen die daarvoor gezien hun activiteiten in aanmerking komen, belangstelling hebben om gebruik te gaan maken van de gerenoveerde De Voorste Venne. Het college wil het plan hiervoor verder gaan uitwerken. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

Uitgelicht