Besluitenlijst 28 mei 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 mei 2013
Aanvang:
19:00 uur
1.

subsidieverzoek HTR ivm overgang naar digitale radio en TV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een subsidie van € 5.000 te verlenen aan HTR voor de kosten vanwege de overgang naar digitale radio en TV.

Stukken

2.

Sociaal jaarverslag 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om kennis te nemen van het sociaal jaarverslag 2012 en dit, als bijlage bij de jaarstukken, ter kennisname aan de raad aan te bieden. Het sociaal jaarverslag bevat cijfers over de organisatie van de gemeente Heusden in 2012 en vergelijkt deze met de cijfers van 2011 en gemeenten van soortgelijke omvang.

Stukken

3.

Aanpassing winkeltijdenverordening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in afwachting van nieuw lokaal beleid voor de koopzondagen, de huidige praktijk voort te zetten en daarvoor de Winkeltijdenverordening gemeente Heusden aan te passen.

Stukken

4.

Ontwerpbestemmingsplan De Putter Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘De Putter, Vlijmen’. Het ontwerpbestemmingsplan is ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan op onderdelen aangepast, deels als gevolg van de ingediende inspraakreacties. Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen.

Stukken

5.

Rapport kansen voor een brede participatie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanbevelingen uit het rapport ‘Kansen voor brede participatie’, versterken van het sociale 'Hart voor Oudheusden', over te nemen en toe te voegen aan het uitvoeringsprogramma Oudheusden 2012-2014.

Stukken

6.

artikel 61 vragen fractie Heusden Transparant nieuwe Winkeltijdenwet

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid Boersma (Heusden Transparant) over het beleid na de inwerkingtreding van de nieuwe Winkeltijdenwet.

Stukken

7.

jaarverantwoording en resultaatbestemming 2012 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om in te stemmen met de jaarverantwoording 2012 en de daaraan gekoppelde resultaatbestemming 2012 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en dit als zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de veiligheidsregio. Beide onderdelen worden definitief vastgesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio op 26 juni 2013.

Stukken

8.

voordracht collegeleden gemeenschappelijke regelingen 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft, door het vertrek van wethouder Mark Buijs, besloten om de raad voor te stellen om wethouder Mart van der Poel voor te dragen als lid van het Algemeen Bestuur van Baanbrekers en
wethouder Wim van Engeland voor te dragen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De raad neemt hierover op 18 juni aanstaande een besluit.

Stukken

9.

ontwerpbesluit hogere waarden Putter Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het voornemen uit te spreken tot het vaststellen van hogere grenswaarden wegverkeerslawaai voor de bouw van woningen op De Putter in Vlijmen. Dit ontwerpbesluit wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze indienen.

Stukken

10.

Beantwoording vragen artikel 61 RvO D66 over Parkeren bij bedrijven

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid Vonk (D66) over de verkoop/verhuur van grond voor parkeren bij bedrijven.

Stukken

11.

Openbare besluitenlijst college 21 mei 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 21 mei 2013 vastgesteld.

Stukken

12.

Representatierooster college week 22

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 24 mei tot en met 2 juni 2013. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

13.

Jaarverslag en jaarrekening 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de jaarstukken 2012 vast te stellen. In de jaarstukken wordt zowel inhoudelijk als financieel teruggeblikt op 2012. Welke voorgenomen doelstellingen zijn bereikt en in hoeverre wijken de kosten en opbrengsten af van datgene wat in de begroting was opgenomen? Het resultaat van de jaarrekening bedraagt € 2,7 mln. nadelig. De raad behandelt de jaarsstukken in de raadsvergadering van 25 juni 2013

Stukken

14.

Erepenning gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de erepenning van de gemeente Heusden toe te kennen aan de heer M. Buijs, bij diens vertrek als wethouder van Heusden.

Stukken

15.

Voorjaarsnota 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de Voorjaarsnota 2013 en de raad voor te stellen om deze vast te stellen. Meerjarig vertoont het gemeentelijke huishoudboekje een tekort van € 1,7 mln. voornamelijk veroorzaakt doordat de uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen de komende jaren verder terugloopt. In de Voorjaarsnota worden maatregelen voorgesteld om het saldo in 2015 en volgende jaren terug te brengen tot nagenoeg nul. Het jaar 2014 laat nog een positief saldo zien. De raad behandelt de voorjaarsnota op 25 juni 2013.

Stukken

Uitgelicht