Besluitenlijst 29 maart 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 maart 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Hernieuwd beschikbaar stellen budget kunsttoepassing centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een eerder budget van € 75.000 opnieuw beschikbaar te stellen voor een kunsttoepassing in het Centrumplan Vlijmen.

Stukken

2.

Voorzetting deelname regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Behandelvoorstel

Het college heeft serieuze belangstelling om deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017 – 2020 voort te zetten, maar wacht de concrete kaders en eventuele aanpassingen van de regeling af.

Stukken

3.

Herziening horecabeleid gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben het “Horecabeleid gemeente Heusden” vastgesteld. Hierin staan regels voor horecabedrijven ter bescherming van de openbare orde en de veiligheid. Aanleiding voor de herziening van het horecabeleid zijn maatschappelijke ontwikkelingen en gewijzigde wetgeving.

Stukken

4.

Aanbesteding leerlingenvervoer 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanbestedingsdocumenten voor het leerlingenvervoer te publiceren.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan Heusden Buitengebied 3de herziening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied 3de Herziening’. Dit bestemmingsplan is een gedeeltelijke, en beperkte, herziening van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Voor enkele locaties vinden wijzigingen plaats en de regels van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant zijn verwerkt. Het plan ligt vanaf 7 april 2016 gedurende 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

6.

Jaarverslagen bezwaarschriften en klachten 2015

Behandelvoorstel

In 2015 zijn er 15 klachten over gedrag en bejegening door medewerkers van de gemeente ingediend, nagenoeg even weinig als in 2014. De helft van de klachten was gegrond en reden voor excuses. Uit deze klachten kwamen echter geen signalen voor structurele verbeteracties.

Het jaarverslag van de Commissie bezwaarschriften 2015 geeft aan dat het aantal bezwaarschriften ieder jaar weer wat minder wordt. Door goede kwaliteit van besluiten, dienstverlening en communicatie
kunnen bezwaarschriften voorkomen worden of nog verder verminderen.

Stukken

7.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid H Vonk D66 Heusden over Creatief Centrum Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van fractievoorzitter H. Vonk (D66 Heusden) over het Creatief Centrum in Heusden beantwoord.

Stukken

8.

Advies Wmo adviesraad Participatieraad

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het advies van de WMO-adviesraad om een lid te benoemen in de op te richten Participatieraad over te nemen. Het advies wordt als wens kenbaar gemaakt aan Baanbrekers, die onlangs is gestart met de wervingsprocedure voor deze Participatieraad. De raad zorgt voor advisering over de uitvoering en het beleid over de uitvoering van de Participatiewet. Voor een goede onderlinge afstemming over de ontwikkelingen in het brede sociale domein is een goede verbinding met de Participatieraad belangrijk.

Stukken

9.

Ontwerpomgevingsvergunning Heistraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 3 woningen aan de Heistraat in Vlijmen. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf 31 maart 2016. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

10.

Ontwerpomgevingsvergunning Meliestraat 2 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met een ontwerpomgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan en het bouwen van een woning op het adres Meliestraat 2 in Vlijmen. Het voornemen tot verlening van deze vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf 31 maart 2016. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

11.

Vragen artikel 61 Rvo van raadslid H Vonk D66 Heusden over veehouderij

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid H. Vonk (D66) over de veehouderij.

Stukken

12.

Verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de verlenging en actualisatie van het bestuursconvenant voor de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant (Agrifood Capital) voor instemming aan de raad voor te leggen. Deze verlenging geldt voor een periode van 4 jaar (2017-2020). Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 17 mei aanstaande.

Stukken

13.

Krediet kleedruimte HHC09

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een Kleedgebouw voor voetbalvereniging HHC’09. Het is de bedoeling dat in juni 2016 gestart wordt met de werkzaamheden op het voetbalcomplex van HHC’09 in Oudheusden. Het nieuwe kleedgebouw kan dan eind 2016 in gebruik worden genomen.

Stukken

14.

Economisch uitvoeringsprogramma De Langstraat 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het economisch uitvoeringsprogramma voor De Langstraat. Dit programma wordt ook aan de colleges van Waalwijk en Loon op Zand voorgelegd. In het uitvoeringsprogramma zijn de activiteiten beschreven die worden ondernomen om de economie van De Langstraat te versterken.

Stukken

15.

Erfpachtovereenkomst bedrijfsgrond Het Hoog I Retailhome BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een erfpachtovereenkomst aan te gaan met Retailhome BV over een perceel bedrijfsgrond op Het Hoog I ter grootte van 3538 vierkante meters.

Stukken

16.

financiele situatie Blues in the Marshes

Behandelvoorstel

De totale kosten voor het natuurherstelproject `Blues in the Marshes’ vallen hoger uit. Het college heeft besloten om het tekort aan middelen, voor zover dit is toe te schrijven aan de extra werkzaamheden voor de Europese subsidieaanvraag, te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2016.

Stukken

17.

Openbare besluitenlijst college 22 maart 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 22 maart 2016 vastgesteld.

Stukken

18.

Stand van zaken De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft, naar aanleiding van de haar voorgehouden opties voor de verbouwing van de Voorste Venne, besloten vast te houden aan het raadsbesluit van 29 september 2015. De bedoeling van het college was om vast te stellen of een ander traject, dan het door de raad bepaalde, begaanbaar zou zijn. Alles afwegende heeft het college besloten vast te houden aan renovatie voor een bedrag van maximaal € 5.000.000.

Stukken

Uitgelicht