Besluitenlijst 29 mei 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 mei 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 22 mei 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 22 mei 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 25 mei en 1 juni 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor het weekend van 25 mei en van 1 juni 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Eerste bestuursrapportage 2012; stand van zaken uitvoering begroting tm april.

Behandelvoorstel

Het college heeft de eerste bestuursrapportage (berap) vastgesteld en aangeboden aan de raad. De berap brengt in beeld waar en hoeveel de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2012 zijn opgenomen. Het gaat hierbij om de eerste 4 maanden van 2012. Het financiële resultaat van deze berap is € 233.800 negatief, maar dit heeft geen gevolgen voor het saldo over 2012.

Stukken

4.

Stadsgewest 's-Hertogenbosch programmabegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016.

Behandelvoorstel

De gemeente Heusden maakt deel uit van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch. Het college vraagt de raad in te stemmen met de begroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 van het Stadsgewest. Beide zijn sluitend en vragen geen extra bijdrage van de deelnemende gemeenten.

Stukken

5.

Programmabegroting 2013 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de programmabegroting 2013 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze begroting bestaat uit de onderdelen brandweer Brabant-Noord, het gemeenschappelijk meldcentrum en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. De programmabegroting wordt vastgesteld tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 27 juni 2012.

Stukken

6.

Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2011 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college vraagt de gemeenteraad kennis te nemen van de jaarverantwoording 2011 en de verdeling van het resultaat 2011 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarnaast vraagt het college de gemeenteraad een kanttekening te plaatsen bij het vormen van een reserve voor de doorontwikkeling van het opleiden, trainen en oefenen van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.

Stukken

7.

Beantwoording vragen op grond van artikel 61 Reglement van orde van de fractie DMP Heusden inzake wederopbouwarchitectuur.

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord die de fractie DMP Heusden heeft gesteld over de wederopbouwarchitectuur van de Rooms Katholieke kerk van de parochie van de Goddelijke Voorzienigheid in Vlijmen Vliedberg.

Stukken

8.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heusdenvesting.

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor bestemmingsplan Heusden vesting gewijzigd vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd vanwege een aantal ingediende zienswijzen en enkele wijzigingen door de gemeente. De gemeenteraad neemt op 3 juli a.s. een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan 6 weken ter inzage. In deze periode kan bezwaar worden ingediend.

Stukken

9.

Ontwerpbestemmingsplan Heusden Buitengebeid en Ontwerp Plan-MER.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Heusden Buitengebied. In dit bestemmingsplan worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden vastgelegd voor alle percelen in het landelijk gebied en voor de kernen Doeveren en Hedikhuizen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 1 juni 2012 gedurende 6 weken ter inzage. Ook het bijbehorende ontwerp Plan Milieu Effect Rapport, ligt die periode ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend.

Stukken

10.

Voornemen tot vaststellen hogere waarde wegverkeer De Hoeven 33A te Haarsteeg.

Behandelvoorstel

Het college wil meewerken aan een verzoek voor een nieuw te bouwen woning aan De Hoeven 33A in Haarsteeg. Hiervoor is het nodig af te wijken van de toelaatbare geluidbelasting door langsrijdend verkeer. De hogere waarde bedraagt 50 dB en is nodig om de bouw van de woning wettelijk mogelijk te maken. Nadat het voorstel 6 weken ter inzage heeft gelegen neemt het college een definitief besluit.

Stukken

11.

Beantwoording vragen ex art 61 RvO van de fractie PvdA inzake verkeersveiligheidsbeleid 30 km gebieden.

Behandelvoorstel

Het college heeft vragen beantwoord die de fractie PvdA heeft gesteld over het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente Heusden.

Stukken

12.

Beslissing op bezwaar tegen verkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Kastanjelaan-West.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit een voetgangersoversteek op de Kastanjelaan-West in Drunen aan te brengen, ongegrond te verklaren. Het besluit waartegen bezwaar is gemaakt blijft in stand.

Stukken

13.

Project Elshoutse Zeedijk

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de stand van zaken van het project Elshoutse Zeedijk. Voor het deelproject “het Verlande Wiel” bij de Polderweg is een inrichtingsplan gemaakt, inclusief een wandelroute met vlonderpad over het wiel. De technische staat van de cultuurhistorische kunstwerken en het slib in het Verlande Wiel zijn onderzocht. De uitvoering van het inrichtingsplan vindt plaats in de periode 2013 t/m 2015. In mei 2012 worden al bankjes en informatiepanelen langs de gehele dijk geplaatst.

Stukken

14.

Verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan (VGRP).

Behandelvoorstel

Het college stelt de gemeenteraad voor om het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) definitief vast te stellen. Dit plan is nauwelijks gewijzigd ten opzichte van het ontwerp VGRP. De enkele zienswijzen die op het ontwerp zijn binnengekomen, zijn verwerkt.

Stukken

15.

Nota Schuldhulpverlening Heusden 2012-2015.

Behandelvoorstel

Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de Nota Schuldhulpverlening Heusden 2012-2015. Deze nota beschrijft de aanpak van de schuldhulpverlening in Heusden en de lijn voor de komende jaren (doorontwikkelen werkwijze en meer aandacht voor preventie en nazorg). Ook heeft het college de Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening vastgesteld. Deze regels leggen de huidige uitvoeringspraktijk vast. Met deze nota en beleidsregels voldoet Heusden aan de eisen die de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) per 1 juli 2012 aan schuldhulpverlening stelt.

Stukken

16.

Klachtenregeling ongewenst gedrag gemeente Heusden.

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een nieuwe “Klachtenregeling ongewenst gedrag gemeente Heusden 2012” vast te stellen. De regeling bevat regels ter voorkoming van ongewenst gedrag op het gebied van omgangsvormen binnen de organisatie.

Stukken

17.

Jaarverslag en jaarrekening 2011

Behandelvoorstel

Het college heeft de jaarstukken 2011 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad ter behandeling in de raadsvergadering van 28 juni. In de jaarstukken wordt zowel inhoudelijk als financieel teruggeblikt op 2011. Welke voorgenomen doelstellingen zijn bereikt en in hoeverre wijken de kosten en opbrengsten af van datgene wat in de begroting was opgenomen? Een deel van de uitvoering van de begroting 2011 wordt doorgeschoven naar 2012. Het resultaat van de jaarrekening bedraagt € 1.227.000 nadelig.

Stukken

18.

Voorjaarsnota 2012.

Behandelvoorstel

Het college heeft de Voorjaarsnota 2012 vastgesteld en aangeboden aan de raad. In de Voorjaarsnota wordt het meerjarig financieel perspectief uiteengezet. De nota vormt de basis voor de Begroting 2013 en de daarin opgenomen meerjarenraming. Meerjarig vertoont het gemeentelijke huishoudboekje een tekort van circa € 2 mln. voornamelijk veroorzaakt doordat de uitkering die gemeenten van het Rijk ontvangen de komende jaren verder terugloopt. In de Voorjaarsnota worden maatregelen voorgesteld om het saldo in 2013 en 2016 terug te brengen tot nagenoeg nul.

Stukken

19.

Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Nassaulaan

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Nassaulaan”. In dit bestemmingsplan worden de bouw- en gebruiksmogelijkheden vastgelegd voor alle percelen op het bedrijventerrein bij de wijk Vliedberg, dat begrensd wordt door de Parallelweg-Oost, Nassaudwarsstraat, Nassaulaan en de tuinen van de woningen aan de Schildersstraat. Ook het driehoekje tussen de Nassaudwarsttraat en de woonwagenlocatie is in dit bestemmingsplan opgenomen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 7 juni 2012 gedurende 4 weken ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend.

Stukken

20.

Beleidskader Wmo 2012 – 2016.

Behandelvoorstel

Het college heeft een beleidskader Wet maatschappelijke ondersteuning voor de periode 2012 tot 2016 opgesteld. In dit beleidskader is de gemeentelijke visie op maatschappelijke ondersteuning in brede zin vastgelegd. Aan de gemeenteraad wordt op 3 juli 2012 voorgesteld om in te stemmen met dit beleidskader.

Stukken

Uitgelicht