Besluitenlijst 29 mei 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 mei 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 22 mei 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 22 mei 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarrapport 2017, kaderbrief en ontwerpbegroting 2019 van de Regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 van de Regio Hart van Brabant en kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en de kaderbrief 2019 van deze regio. De verhoging van de bijdrage wordt in de gemeentelijke begroting 2019 opgenomen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 3 juli aanstaande.

Stukken

3.

Jaarplan en begroting 2019 van de Regio Noordoost-Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het concept van het jaarplan en de ontwerpbegroting 2019 van de Regio Noordoost-Brabant. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 3 juli aanstaande.

Stukken

4.

Programmabegroting 2019 en jaarverantwoording 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de concepten van de programmabegroting 2019 en jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Daarnaast stelt het college de raad voor om opnieuw een zienswijze in te dienen over een transparante communicatie en periodieke verantwoording. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 3 juli aanstaande.

Stukken

5.

Begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een zienswijze in te dienen over twee onderdelen van de ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en voor het overige in te stemmen met deze ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenramingen. Daarnaast stelt het college de raad voor om kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 3 juli aanstaande.

Stukken

6.

Begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en in te stemmen met de conceptbegroting 2019 van de GGD Hart voor Brabant. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 3 juli aanstaande.

Stukken

7.

Begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2017 en in te stemmen met het concept van de begroting 2019 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering van 3 juli aanstaande.

Stukken

8.

Voorbereidingskrediet voor de integrale herinrichting van het Van Greunsvenpark in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor een voorbereidingskrediet van € 70.000 beschikbaar te stellen voor het maken van een plan voor een integrale herinrichting van het Van Greunsvenpark in Vlijmen. Belangrijke elementen in het plan zijn het parkeerterrein nabij het gemeentehuis, de loopverbinding naar het centrum, de waterberging en het aangrenzende groen.

Stukken

9.

Exploitatieplan Geerpark 5e herziening

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het ‘Exploitatieplan Geerpark 5e herziening’ vast te stellen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 3 juli 2018.

Stukken

10.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft het uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2018 vastgesteld en informeert de raadsleden hierover met een raadsinformatiebrief.

Stukken

11.

Onderhoudswerkzaamheden Amalia van Solmsstraat en omstreken in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in twee fasen onderhoudswerkzaamheden in de Amalia van Solmsstraat en het omliggende gebied uit te voeren. Als eerste worden er gesprekken gevoerd met de bewoners over de uitvoering van de eerste fase.

Stukken

12.

Vrijstellingenbesluit voorwerpen op of aan de weg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ‘Vrijstellingenbesluit voorwerpen op of aan de weg’ vast te stellen en het Uitstallingenbeleid gemeente Heusden in te trekken.

Stukken

13.

Subsidieverzoek Blauwe Maan 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een éénmalige subsidie van € 30.000 toe te kennen aan ‘Blauwe Maan’ voor hun dienstverlening op het gebied van preventie en hulpverlening rondom seksueel geweld.

Stukken

14.

Toekenning wisselsokkel aan Niko de Wit voor de periode juni 2018 tot juni 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de wisselsokkel in de vesting Heusden voor de periode van 16 juni 2018 tot 16 juni 2019 toe te kennen aan kunstenaar Niko de Wit. Daarmee wordt het kunstwerk ‘Embrasure’ van De Wit een jaar lang tentoongesteld op het hofje ‘de Jacob van Eyck Passage’ in de vesting.

Stukken

15.

Beslissing op bezwaren tegen verplaatsen glascontainer naar Vennestraat/hoek De Ruyterstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de bezwaren tegen het verplaatsen van een glascontainer van de Schimmelpenninckstraat naar de Vennestraat / hoek De Ruyterstraat in Drunen gegrond te verklaren voor zover het hierover genomen besluit onvoldoende was gemotiveerd. De motivering is alsnog verbeterd en het besluit blijft in stand.

Stukken

16.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid C. van den Brandt (Gemeentebelangen Heusden) over AED-actie

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid C. van den Brandt (Gemeentebelangen Heusden) over een AED-actie die door Philips wordt ondersteund.

Stukken

Uitgelicht