Besluitenlijst 29 november 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 november 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 22 november 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 22 november 2016 vast.

Stukken

2.

Toekomst gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het gemeentelijke nieuws en de officiële bekendmakingen van de gemeente vanaf 2017 primair via digitale kanalen te publiceren. De papieren informatiepagina Nu & Morgen blijft vooralsnog, en ten dele, als extra dienstverlening bestaan. Om een wettelijke grondslag voor digitale publicatie van de officiële bekendmakingen te hebben, stelt het college de raad voor om de Verordening elektronische kennisgeving Heusden 2017 vast te stellen. Dit voorstel komt op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering van 14 februari 2017.

Stukken

3.

Ontwerpbestemmingsplan Hoefstraat 4 Herpt

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoefstraat 4 Herpt’. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van drie woningen en daarmee het herstel van monumenten mogelijk te maken. Het plan ligt vanaf 8 december zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

4.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde geluid Hoefstraat 4 Herpt

Behandelvoorstel

Het college is van plan een hogere grenswaarde qua geluid vast te stellen voor een woningbouwlocatie op het adres Hoefstraat 4 in Herpt. Daarom is er een ontwerpbesluit genomen. De hogere geluidsbelasting komt van het wegverkeer op de Hoefstraat. Het ontwerpbesluit ligt vanaf 8 december 2016 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

5.

Beslissing op bezwaren omgevingsvergunning bouwen antennemast Margrietstraat in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft een besluit genomen over de bezwaren tegen een vergunde antennemast aan de Margrietstraat in Oudheusden. Deze mast moet de antennemast aan de Paulus Potterstraat in Oudheusden vervangen. Tegen de vergunning werden zes bezwaarschriften ingediend. Het college besloot om het gegeven besluit nader te motiveren en in stand te houden.

Stukken

6.

Inspectierapport onderzoek borging externe veiligheid in bestemmingsplannen

Behandelvoorstel

Het college besloot het inspectierapport ‘Onderzoek borging EV in gemeentelijke bestemmingsplannen’ (waarbij EV staat voor externe veiligheid) met een begeleidend memo toe te sturen aan de raadsleden.

Stukken

7.

Structurele bijdrage Integraal Veiligheidsfonds Oost-Brabant

Behandelvoorstel

Het college besloot een structurele jaarlijkse bijdrage van € 11.000 toe te kennen voor deelname aan het Integraal Veiligheidsfonds Oost-Brabant. Dit fonds biedt gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie middelen voor een integrale aanpak van regionale veiligheidsproblemen.

Stukken

8.

Zienswijze op scheidingsvoorstel DAEB / niet-DAEB van Stichting Woonservice Meander in Werkendam

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het voorstel van Stichting Woonservice Meander uit Werkendam over een administratieve scheiding van hun diensten van algemeen economische belang. Hiermee voldoet deze woningcorporatie aan een wettelijke plicht en blijven zij dicht bij hun kerntaak, namelijk zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Stukken

9.

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het kader vast te stellen voor de standpunten die de portefeuillehouder zal inbrengen en verdedigen in de stuurgroep vergadering GOL van 9 december 2016. De raad neemt hierover 6 december een besluit.

Stukken

Uitgelicht