Besluitenlijst 29 oktober 2013

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 29 oktober 2013
Aanvang:
09:00 uur
1.

Plan van aanpak buurtsportcoaches 2013 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Visie buurtsportcoaches gemeente Heusden’ vastgesteld en besloten om een prestatieovereenkomst aan te gaan met Stichting de Schroef en Stichting Scala voor de inzet van de buurtsportcoaches.

Stukken

2.

Aankoop perceeltjes grond Plein Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om twee perceeltjes grond op het Plein in Vlijmen aan te kopen. Door deze aankoop wordt de juridische eigendom in overeenstemming gebracht met het al jaren bestaande gebruik van de twee perceeltjes als openbaar gebied.

Stukken

3.

Aankoop perceel grond Parallelweg Heesbeen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een perceel grond aan de Parallelweg in Heesbeen aan te kopen voor het symbolische bedrag van € 1,00 kosten koper. Door deze aankoop is de ligging en het beheer en onderhoud van de op dit perceel aanwezige riolering/pompput beter gewaarborgd.

Stukken

4.

Verdienmogelijkheden betaald parkeren

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de discussienota over verdienmogelijkheden voor betaald parkeren in Heusden en deze nota te agenderen voor een meningsvormende discussie tijdens de informatievergadering Bestuur en Beheer op 26 november 2013.

Stukken

5.

Verkoop Mozartlaan 51 Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het pand aan de Mozartlaan 51 in Drunen te verkopen.

Stukken

6.

Deelnemersovereenkomst verpakkingsafval

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een nieuwe deelnemersovereenkomst af te sluiten met Stichting Nedvang (fabrikanten van verpakkingen) voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval van huishoudens. Hierdoor ontvangt de gemeente een jaarlijkse vergoeding voor de inzameling van diverse afvalstromen.

Stukken

7.

Regionaal Transitiearrangement Jeugd Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Regionaal Transitiearrangement Jeugd Hart van Brabant vast te stellen. Dit transitiearrangement betreft regionale afspraken voor de borging van de zorgcontinuïteit voor bestaande cliënten in de jeugdzorg in het overgangsjaar 2015.

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst 22 oktober 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 22 oktober 2013 vastgesteld.

Stukken

9.

Aanwijzen welstandsvrije kavels Geerpark Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een aantal zelfbouwkavels in Geerpark aan te wijzen als welstandsvrije kavels. De raad neemt op 17 december 2013 een besluit. Het ontwerpbesluit ligt vanaf
30 oktober 2013 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan een inspraakreactie worden ingediend.

Stukken

10.

Beantwoording algemene politieke vragen begroting 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de algemene politieke vragen beantwoord die door diverse raadsfracties zijn gesteld bij de conceptbegroting 2014. De behandeling van de begroting vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 7 november aanstaande. In de begroting zijn de beleidsvoornemens en de daarbij behorende middelen voor het jaar 2014 opgenomen.

Stukken

11.

Tweede bestuursrapportage 2013

Behandelvoorstel

Het college heeft de tweede bestuursrapportage (berap) vastgesteld en aangeboden aan de raad. De berap brengt in beeld waar en hoeveel de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven afwijken van de bedragen zoals die in de begroting 2013 zijn opgenomen. Het gaat hierbij om de stand van zaken per september van 2013. Het financiële resultaat van deze berap is € 107.000 positief. De raad neemt op 17 december aanstaande een besluit.

Stukken

Uitgelicht