Besluitenlijst 30 juni 2015

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 juni 2015
Aanvang:
09:00 uur
1.

Aanwijzing afvalinzamelaars

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de afvalinzamelaars, die een overeenkomst hebben met de gemeente Heusden of producentenverantwoordelijkheid dragen, formeel aan te wijzen. Hiermee wordt voldaan aan een eis uit de afvalstoffenverordening. Verder heeft het college besloten om de handhaving van illegale inzamelcontainers op te starten.

Stukken

2.

Concept Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2016

Behandelvoorstel

Het college is van plan om het ‘Overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2016’ vast te stellen en de aanvraag van Stichting Scala voor nieuwbouw van basisschool De Dromenvanger in Oudheusden niet te honoreren. Stichting Scala heeft de mogelijkheid hierop een zienswijze te geven, waarna het college een definitief besluit neemt.

Stukken

3.

Buitenonderhoud lokalen bewegingsonderwijs 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanvragen van Stichting Scala toe te kennen om bij gymzalen Lambertus in Haarsteeg en Th.J. Rijken in Elshout de kozijnen te vervangen. Het college besloot verder om enkele andere aanvragen van onderhoudsmaatregelen door Stichting Scala te weigeren, omdat er onvoldoende aanleiding is om het gevraagde onderhoud uit te voeren.

Stukken

4.

WZ jaarverslag kinderopvang 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft het jaarverslag Toezichtinformatie Kinderopvang Heusden 2014 vastgesteld. Hierin staan gegevens over de registratie van, het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangaccommodaties, gastouderopvang en peuterspeelzalen. Het verslag wordt toegestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs en is ter kennisname aangeboden aan de raadsleden.

Stukken

5.

Verkoop bedrijfsgrond aan Kaak Holding BV op bedrijvenpark het Hoog II

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een kavel bedrijfsgrond op bedrijvenpark Het Hoog II, ter grootte van 27.000 vierkante meter, te verkopen aan Kaak Holding BV. Het college heeft verder besloten een perceel bedrijfsgrond op bedrijvenpark Het Hoog II, ter grootte van 13.500 vierkante meter, aan dit bedrijf in optie te geven.

Stukken

6.

Bezoldiging en vergoedingen bestuurders per 1 januari 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om uitvoering te geven aan een circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juni 2015. Hierin worden de bedragen van de bezoldiging van de collegeleden en het bedrag van de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor de raadsleden met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd.

Stukken

7.

Memo jeugdwerkloosheid en ESF middelen Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo over de jeugdwerkloosheidsvrije zone en de middelen Europees Sociaal Fonds Hart van Brabant ter kennisname te sturen aan de gemeenteraad

Stukken

8.

Openbare besluitenlijst college 23 juni 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 23 juni 2015 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht