Besluitenlijst 30 oktober 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 oktober 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 23 oktober 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 23 oktober 2012 vastgesteld.

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de periode van 26 oktober tot en met 4 november 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het representatierooster voor de periode 26 oktober tot en met 4 november 2012. In het representatierooster is opgenomen bij welke gelegenheden de collegeleden aanwezig zijn.

Stukken

3.

Stalling motoren en scooters op trottoir voor Plein 5c in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een parkeerontheffing te willen verlenen voor het stallen van maximaal vijf motoren en drie scooters op het trottoir vóór het pand Plein 5c in Vlijmen. In het pand wordt een rijschool gevestigd.

Stukken

4.

Tweede bestuursrapportage 2012

Behandelvoorstel

Het college heeft de tweede Bestuursrapportage (Berap) opgesteld en ter vaststelling aangeboden aan de raad. De Berap brengt de verschillen van de daadwerkelijke inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting 2012 in beeld. Het gaat hierbij om de eerste acht maanden van 2012. Het financiële resultaat van deze Berap is € 396.000,- positief

Stukken

5.

Beantwoording algemeen politieke vragen begroting 2013

Behandelvoorstel

Het college beantwoordt vragen die door diverse raadsfracties zijn gesteld bij de conceptbegroting 2013. De behandeling van de begroting vindt plaats in de raadsvergadering van donderdag 8 november. In de begroting zijn de beleidsvoornemens en de daarbij behorende middelen voor het jaar 2013 opgenomen.

Stukken

6.

Dwangsom Wob verzoek hondenbeleid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten geen dwangsom te betalen wegens te late afhandeling van een verzoek om openbare informatie. De vertraagde afhandeling van dit verzoek is door de verzoeker zelf veroorzaakt.
Het college gaat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Binnenlandse zaken om aandacht vragen voor het tegengaan van oneigenlijk gebruik van de wettelijke mogelijkheden voor een dwangsom.

Stukken

7.

Beslissing op bezwaarschriften tegen planschadetegemoetkoming

Behandelvoorstel

Het college heeft op 24 april 2012 besloten om de verzoeken tot planschadevergoeding voor de Burgemeester van de Heijdenstraat 83, 87 en 91 in Drunen toe te wijzen. Op 30 oktober 2012 heeft het college besloten om de hiertegen ingediende bezwaarschriften ongegrond te verklaren

Stukken

8.

Overeenkomsten privatisering Gouverneurshuis

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aantal overeenkomsten te sluiten met de Stichting Het Gouverneurshuis voor de verdere invulling van het eerder uitgesproken voornemen tot privatisering van het Gouverneurshuis.

Stukken

9.

Project Talent2Work

Behandelvoorstel

Het college stemt in met de aanpak die nodig is om zoveel mogelijk werkzoekenden in de gemeente Heusden uit de bijstand te krijgen. In de gekozen aanpak spelen werkgevers een belangrijke rol en is er veel aandacht voor communicatie. Het project wordt samen met Baanbrekers (ISD en WML) uitgevoerd

Stukken

Uitgelicht