Besluitenlijst 30 oktober 2018

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 oktober 2018
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 23 oktober 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 23 oktober 2018 vastgesteld.

Stukken

2.

Tweede bestuursrapportage 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de tweede bestuursrapportage 2018 vast te stellen. Deze rapportage brengt in beeld waar en hoeveel de inkomsten en uitgaven naar verwachting eind 2018 afwijken ten opzichte van de begroting 2018. Het gaat om een inschatting per september 2018. De tweede bestuursrapportage wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 18 december aanstaande.

Stukken

3.

Beantwoording algemeen politieke vragen begroting 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de algemeen politieke vragen van de raadsfracties over de begroting 2019 beantwoord en aan de raadsleden toegestuurd. De begroting 2019 wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 8 november aanstaande.

Stukken

4.

Begrotingswijziging 2018 van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de begrotingswijziging 2018 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Daarnaast verzoekt het college het algemeen bestuur van het Stadsgewest om druk te houden op het proces tot overdracht van het beheer van de voormalige stortplaats De Vlagheide.

Stukken

5.

Nota van uitgangspunten bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met een nota van uitgangspunten voor een bestemmingsplan dat wordt opgesteld voor een deel van Heesbeen met het aangrenzende bedrijventerrein. De nota ligt voor inspraak gedurende 4 weken ter inzage vanaf 8 november aanstaande.

Stukken

6.

Plan van aanpak invoering Omgevingswet

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft kennis genomen van het plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft als doel het stelsel van wetten over het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving sterk te vereenvoudigen.

Stukken

7.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid C. Loch (VVD) over dreigend tekort jeugdhulp

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid C. Loch (VVD) over een dreigend tekort aan jeugdhulp.

Stukken

8.

Benoeming bestuurslid stichting 'De Bergsche Maasveren'

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om mevrouw K. O’Prinsen per 1 december 2018 te benoemen tot bestuurslid van de stichting ‘De Bergsche Maasveren’.

Stukken

Uitgelicht