Besluitenlijst 30 september 2014

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 september 2014
Aanvang:
09:00 uur
1.

Evaluatie Hart voor Oudheusden

Behandelvoorstel

Het verbeterprogramma Hart! voor Oudheusden betreft een zogenaamd ‘majeur project’ en loopt in 2014 af. Het programma is geëvalueerd. Het college stelt de raad voor om de evaluatie vast te stellen en het programma als ‘majeur project’ te beëindigen. De extra aandacht voor Oudheusden verdwijnt daarmee echter niet want er resteren geplande werkzaamheden die nog moeten worden uitgevoerd. De raad neemt op 6 november aanstaande hierover een besluit.

Stukken

2.

Vaststelling Reglement BRP 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het “Reglement basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2014” vast te stellen.

Stukken

3.

Projectsubsidies vierde tranche 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanvragen van Energiek Heusden, Afdeling Midden-Brabant van Alzheimer Nederland en Stichting Groene Vesting voor een projectsubsidie geheel of gedeeltelijk toe te wijzen. De subsidieaanvraag van Stichting Speelberg Vliedberg is afgewezen.

Stukken

4.

Verkoop deel groenstrook naast Deken van Baarstraat 21 Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een deel van de groenstrook naast het pand aan de Deken van Baarstraat 21 in Vlijmen te verkopen aan de eigenaren van dit pand.

Stukken

5.

Beeindiging frontofficetaak gemeentehuis Drunen

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten om met ingang van 17 november 2014 alle frontofficetaken van de gemeente in het gemeentehuis van Vlijmen te concentreren. Dit betekent dat het per 17 november niet meer mogelijk is om aan de balie in Drunen rij- en reisdocumenten, uittreksels en verklaringen aan te vragen en op te halen.

Stukken

6.

Vaststelling bestemmingsplan Drunen Herziening 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om het ontwerpbestemmingsplan ‘Drunen Herziening 2014’ vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan is gewijzigd, mede door ingediende zienswijzen. De raad neemt op 6 november 2014 een besluit. Daarna ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage en kan beroep worden ingediend.

Stukken

7.

Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Heusden 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Heusden 2015 en de Verordening Jeugdhulp gemeente Heusden 2015 ter vaststelling voor te leggen aan de raad. De raad neemt hierover op 6 november 2014 een besluit.

Stukken

8.

Beleidsnota Participatiewet

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de raad voor te stellen de beleidsnota Participatiewet ‘Iedereen doet mee in De Langstraat’ vast te stellen. De raad neemt hierover op 6 november aanstaande een besluit.

Stukken

9.

Besluitenlijst 23 september 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 23 september 2014 vastgesteld.

Stukken

10.

Alternatieve ontwikkeling Centrumplan Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een alternatief plan voor het centrum van Vlijmen verder uit te werken. Het duurt enkele jaren voordat een reparatie van het huidige bestemmingsplan in procedure gebracht kan worden. Het college ziet liever een snelle ontwikkeling op het Plein in Vlijmen.
De raad neemt op 6 november aanstaande hierover een besluit

Stukken

11.

Beleidsplannen onderhoud wegen groen en gebouwen 2014

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de beleidsplannen Onderhoud Wegen 2014, Onderhoud Groen 2014 en Onderhoud Gebouwen 2014 vast te stellen. De beleidsplannen bevatten de visie over het in stand houden van wegen, groen en gemeentelijke gebouwen. Hierin staat centraal dat deze voorzieningen veilig en heel moeten blijven. De raad neemt op 6 november aanstaande hierover een besluit.

Stukken

Uitgelicht