Besluitenlijst 31 januari 2012

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 31 januari 2012
Aanvang:
09:00 uur
1.

Vaststellen van de besluitenlijst van 24 januari 2012

Behandelvoorstel

De besluitenlijst van 24 januari 2012 vast te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

2.

Representatierooster van het college van Heusden voor de weekenden van 27 januari en 3 februari 2012

Behandelvoorstel

Het representatierooster voor kennisgeving aan te nemen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

3.

Vervangen bomen Obrechtstraat en Sweelinckstraat

Behandelvoorstel

Een omgevingsvergunning, onderdeel kappen te verlenen voor het kappen van 25 watercipressen en 3 perenbomen in de Obrechtstraat en de Sweelinckstraat in Drunen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

4.

Intrekking voorkeursrecht op het perceel Vlijmen, sectie N, nummer 4794

Behandelvoorstel

a. het voorkeursrecht dat door de raad van Heusden op 27 februari 2007 op het perceel kadastraal bekend gemeente Vlijmen, sectie N, nummer 1081 (thans 4794), ter grootte van 3.200 m2 (thans 3.580 m2) is gevestigd, in te trekken;
b. de intrekking te verwerken in het register als bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb).

Besluit

Aangenomen

Stukken

5.

Motorsportevenement

Behandelvoorstel

Kennis te nemen van het verzoek van de Stichting Motorsport Brabant om een motorsport evenement te organiseren en in te stemmen met het eenmalig door de loco-burgemeester verlenen van een vergunning voor dit evenement.

Besluit

Aangenomen

Stukken

6.

Lokale inzet Transitie Jeugdzorg

Behandelvoorstel

1. in te stemmen met de startnotitie “Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost” en hiermee de decentralisatie (transitie) jeugdzorg met de 20 gemeenten van de regio Brabant Noordoost op te pakken.
2. de hiervoor noodzakelijke ambtelijke capaciteit van 429 uur (ongeveer 0,3 fte) beschikbaar te stellen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

7.

Memo raad Incidentele Aanvullende Uitkering (IAU)

Behandelvoorstel

- kennis te nemen van de toekenning van de IAU;
- bijgevoegd memorandum ter kennisname zenden aan de raadsleden.

Besluit

Aangenomen

Stukken

8.

Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Brabant-Noord

Behandelvoorstel

1. in te stemmen met het Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Brabant-Noord;
2. wethouder Van Engeland te machtigen om namens het college van Heusden het Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Brabant-Noord te ondertekenen

Besluit

Aangenomen

Stukken

9.

Wijziging bestemmingsplan en omgevingsvergunning Akkerpad Vlijmen

Behandelvoorstel

1. in te stemmen met de nota zienswijzen;
2. het ontwerpwijzigingsplan Akkerpad 3-5 in Vlijmen, zoals dat is aangegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatie NL.IMRO.0797.WPakkerpadvlmn-WP01 ongewijzigd vast te stellen;
3. in te stemmen met het besluit omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en afwijken van het bestemmingsplan conform bijgevoegd ontwerpbesluit;
4. het wijzigingsplan en het besluit omgevingsvergunning gecoördineerd te publiceren en gedurende 6 weken in het kader van de beroepsprocedure ter inzage te leggen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

10.

Herstellen bouwtitel perceel L 3808 ten zuiden van Torenstraat 137 in Drunen

Behandelvoorstel

- bij reparatie van het bestemmingsplan Drunen Zuid de bebouwingsmogelijkheid van perceel L3808 ten zuiden van de Torenstraat 137 in Drunen herstellen;
- de heer Van Dal bijgevoegde brief voor akkoord te laten ondertekenen zodat de afspraken voor de betaling van de kosten die verschuldigd zijn voldoende vastliggen.

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht