Besluitenlijst 31 mei 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 31 mei 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

09:00 - 09:15 uur

Plan van aanpak 15% energiebesparing

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het plan van aanpak energiebesparing en vermindering van de CO2-uitstoot vast te stellen. De maatregelen in het plan van aanpak moeten uiteindelijk leiden tot een reductie van de CO2-uitstoot met ruim 28%. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

2.

09:15 - 09:30 uur

Ledenraadpleging VNG Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

Behandelvoorstel

Het college adviseert de VNG positief over het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom en plaatst daarbij opmerkingen te over het belang van snelle integratie van vluchtelingen vanaf aanvang in de opvang en het ontbreken van mogelijkheden van kleinschalige opvang.

Stukken

3.

09:30 - 09:45 uur

Conceptbegroting 2017 Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de conceptbegroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena. De bijdrage van de gemeente Heusden komt daarin uit op een bedrag van € 278.638.

Stukken

4.

09:45 - 10:00 uur

Jaarverslag kinderopvang 2015

Behandelvoorstel

Het college heeft het jaarverslag ‘Toezichtinformatie Kinderopvang Heusden 2015’ vastgesteld. Hierin staan gegevens over de registratie van, het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangaccommodaties, gastouderopvang en peuterspeelzalen. Het verslag wordt toegestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs en is ter kennisname aangeboden aan de raadsleden.

Stukken

5.

10:00 - 10:15 uur

Jaarstukken 2015 en begrotingen 2016 ev van Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2015, de bijgestelde begroting 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2020 van Baanbrekers en daarover geen zienswijze in te dienen. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 12 juli aanstaande.

Stukken

6.

10:15 - 10:30 uur

Concreet doen aan de slag met schaalverdieping

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het overzicht van concrete actiepunten op het gebied van schaalverdieping. Het overzicht wordt toegestuurd aan de leden van de raad.

Stukken

7.

10:30 - 10:45 uur

Uitspraak Raad van State over bestuursdwang Achterstraat 49 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 april 2016. Het door de betrokken eigenaresse ingestelde hoger beroep in de handhavingszaak over de instabiele gevel van het gebouw Achterstraat 49 in Vlijmen is ongegrond verklaard. De uitspraak is onherroepelijk.

Stukken

8.

10:45 - 11:00 uur

Openbare besluitenlijst college 24 mei 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft de besluitenlijst van 24 mei 2016 vastgesteld.

Stukken

9.

11:00 - 11:15 uur

Deelname provinciale aanbesteding elektrische laadpalen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om mee te doen aan een aanbesteding van de provincie Noord-Brabant voor de plaatsing van openbare laadpalen voor elektrische auto’s. Het doel van de aanbesteding is dat laadpalen vanaf 2017 makkelijk en goedkoop geplaatst kunnen worden.

Stukken

10.

11:15 - 11:30 uur

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena van 2013 te wijzigen op basis van de Nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen 2016

Stukken

11.

11:30 - 11:45 uur

Vaststellingsovereenkomst afhandeling geschil Het Run BV

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten met de curator van het failliete Run BV een vaststellingsovereenkomst aan te gaan waarmee alle lopende- en mogelijke vorderingen en aanspraken over en weer definitief zijn opgelost.

Stukken

12.

11:45 - 12:00 uur

Beantwoording toezeggingen raad inzake De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft de toezeggingen uit de informatievergadering Samenleving van 21 april 2016 over de Voorste Venne beantwoord.

Stukken

13.

12:00 - 12:15 uur

Uitvoeringskrediet rioolrenovatie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de rioolrenovatie 2016. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van huis- en kolkaansluitingen, deelreparaties, relinen inclusief freeswerk en inspectiewerkzaamheden. De werkzaamheden vinden plaats in de kernen Heusden, Herpt, Hedikhuizen, Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen. Ze starten naar verwachting in juli en moeten gereed zijn in de eerste helft van 2017.

Stukken

14.

12:15 - 12:30 uur

Beeindigen proef GFT verzamelcontainer

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de proef met de GFT-inzamelcontainer aan de Vlaemsche Hoeve in Vlijmen te stoppen. De proef voldoet niet aan de verwachtingen omdat de ingezamelde hoeveelheid GFT-afval onvoldoende is gestegen, de container overlast veroorzaakt en door verkeerd gebruik defect is en niet meer geledigd kan worden.

Stukken

15.

12:30 - 12:45 uur

Verkoop reststrook Birmalaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om, na een grondruil met Enexis, een reststrook aan de Birmalaan in Drunen te verkopen aan de kopers van de woningen aan weerszijden daarvan.

Stukken

Uitgelicht