Besluitenlijst 22 november 2016

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 22 november 2016
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst collegevergadering 15 november 2016

Behandelvoorstel

Het college stelt de openbare besluitenlijst van 15 november 2016 vast.

Stukken

2.

Schouw basisscholen Stichting Scala 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft een schouw uit laten voeren van de onderhoudstoestand van alle basisscholen die bij de Stichting Scala in gebruik zijn. Dit gebeurde na een eerdere motie van de raad. Het college stelt de raad voor om de financiële afwikkeling van de schouw mee te nemen bij de uitwerking van de financiële kaders voor het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijsgebouwen (IHP). Zowel de schouw als het IHP staan op de agenda voor de komende raadsvergadering op 20 december.

Stukken

3.

Transformatie sociaal domein

Behandelvoorstel

Het college besloot voor 2017 extra middelen beschikbaar te stellen voor de transformatie in het sociaal domein. Deze middelen worden o.a. ingezet voor onderzoek naar de te verwachten zorgvraag. De afgelopen jaren is erg hard gewerkt aan de systeemveranderingen die het gevolg zijn van het nieuwe takenpakket voor de gemeente. Voor het maken van een daadwerkelijke transformatie van vooral verzorgingsstaat naar meer participatiesamenleving ontbreekt het aan voldoende capaciteit. De beschikbaar gestelde middelen geven daar komend jaar de ruimte voor. Bij de voorjaarsnota 2018 zal worden besloten over eventuele extra middelen voor 2018 en 2019.

Stukken

4.

Memo stand van zaken transitie sociaal domein november 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de memo ‘Stand van zaken transitie sociaal domein november 2016’ vast te stellen en ter informatie toe te sturen aan de raadsleden. Deze memo bevat de actuele informatie over de ontwikkelingen in het sociaal domein.

Stukken

5.

Jaarverslag 2016 Vertrouwenspersoon Sociaal Domein

Behandelvoorstel

Het college heeft het jaarverslag 2016 van de Vertrouwenspersoon Sociaal Domein (VSD) voor kennisgeving aangenomen. Het college verlengt de aanstelling van de VSD met een jaar op basis van een aangepaste taakomschrijving.

Stukken

6.

Ontwerpbestemmingsplan 'Bedrijventerrein Metal Valley Herziening 2016'

Behandelvoorstel

Het college stemde in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Metal Valley Herziening 2016’. Dit bestemmingsplan is opgesteld om de bestaande regeling verder te verbeteren en meer mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Metal Valley. Het plan ligt vanaf 30 november gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend

Stukken

7.

Omgevingsvergunning Mortelweg 2 Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college besloot om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van een woning aan de Mortelweg 2 in Vlijmen. Daarmee samenhangend nam het college ook een besluit tot het vaststellen van hogere geluidsgrenswaarden. Het college ontving geen zienswijzen op de ontwerpbesluiten. De vergunning is dus ongewijzigd verleend.

Stukken

8.

Het Run - jaarlijkse terugblik na afloop zwemseizoen

Behandelvoorstel

Het college heeft de raadsleden met een memo geïnformeerd over het verloop van het afgelopen seizoen van zwembad Het Run. Eerder werd door wethouder Van Bokhoven tijdens de raadsvergadering van 22 december 2015 toegezegd dat jaarlijks een dergelijke terugblik zou worden gegeven.

Wethouder Van Bokhoven meldt dat de financiële rapportage die is aangeleverd door stichting N-Joy nog niet is gecontroleerd.

Stukken

9.

Wijziging maaibeleid stadswallen Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het gras van de stadswallen van de vesting voor het grootste deel niet langer te maaien, maar het gras kort te houden door hier schapen te laten grazen.

Stukken

10.

Inzet vrijvallend Brzo-budget voor uitvoeren basistaken VTH

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het vrijkomend budget voor de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving (VTH) van zogenaamde Brzo-bedrijven in te zetten om de uitvoering van alle basistaken in het gemeentelijk werkprogramma VTH mede te financieren.

Stukken

11.

Opdrachtverlening Oberon voor onderzoek naar harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten Oberon een onderzoek uit te laten voeren naar de verschillende scenario’s bij de komende harmonisatie van kinderdagopvang en peuterspeelzalen. Het onderzoek wordt uitgevoerd samen met de gemeente Waalwijk.

Stukken

12.

Verlenging begeleiding communicatietraject Geerpark 2016

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid in het inkoopbeleid om daarvan af te wijken en de opdracht aan Beaumont Communicatie voor de communicatie over Geerpark tot eind 2016 te verlengen.

Stukken

Uitgelicht