Besluitenlijst 02 april 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 02 april 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 26 maart 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 26 maart 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Herijking deelbegroting Jeugd 2019 Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met een herijking van de regionale deelbegroting Jeugd 2019 en dit als zienswijze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de regio Hart van Brabant. Naar verwachting neemt de raad op 14 mei aanstaande hierover een besluit.

Stukken

3.

Voorbereiding van verwijdering en compensatie van bomen en houtopstanden in plan Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de voorgenomen verwijdering van bomen en houtopstanden in het plan Steenenburg. Met dit besluit kunnen de formele aanvragen en meldingen worden voorbereid en ingediend. De te kappen bomen en houtopstanden zullen volgens de daarvoor geldende eisen worden gecompenseerd in het plan of de omgeving daarvan.

Stukken

4.

Aan- en verkoop gronden aan de Nassaudwarsstraat in Vlijmen voor de GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een strook grond aan de Nassaudwarsstraat in Vlijmen aan te kopen en een ander gedeelte daarvan te verkopen. De aan te kopen grond is nodig voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Stukken

5.

Uitgifte resterende kavels Hof van Morgen in Geerpark, Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. in staat te stellen om de verkoop van vijf kavels in Hof van Morgen in Geerpark door te zetten. Deze kavels, bestemd voor vrijstaande woningen, zijn de laatste die beschikbaar zijn in het Hof van Morgen (fase 1b).

Stukken

6.

Informatiebeveiligingsbeleid 2019-2021 gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college stelde het ‘Informatiebeveiligingsbeleid 2019-2021 gemeente Heusden’ vast. Met dit beleid wordt gewerkt aan de verdere professionalisering van de beveiliging van informatie en persoonsgegevens. Het college hecht eraan dat gegevens en informatie bij de gemeente in goede handen zijn.

Stukken

7.

Aanschaf registratiesysteem voor BOA’s

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een registratiesysteem aan te schaffen voor het toezicht en handhaving door de Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’s). Met dit systeem worden constateringen snel en zorgvuldig vastgelegd en kunnen processen-verbaal digitaal worden opgemaakt. Dit verkleint de kans op fouten en vermindert de hoeveelheid administratie.

Stukken

8.

Beslissing op bezwaren tegen omgevingsvergunning voor appartementsgebouw Achterstraat 19 t/m 65 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college besloot om de vergunning voor de bouw van een appartementencomplex aan de Achterstraat 19 t/m 65 in Drunen met aanvulling van de motivering in stand te laten. De ingebrachte bezwaren zijn gegrond bevonden op het punt van onvoldoende zorgvuldige voorbereiding en motivering van de aanvankelijk gegeven vergunning.

Stukken

9.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over openbaarmaking bedragen IHP

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over de openbaarmaking van de investeringsbedragen van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Stukken

10.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid K. Musters (Gemeentebelangen) over bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Meeuwaert’

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid K. Musters (Gemeentebelangen) over bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Meeuwaert’

Stukken

11.

Procesvoorstel beleids- en beheerplan wegen

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het proces om te komen tot een nieuw beleids- en beheerplan voor het onderhoud van wegen en informeert de raadsleden hierover met een raadsinformatiebrief.

Stukken

Uitgelicht