Besluitenlijst 03 maart 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 maart 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 18 februari 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 18 februari 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Concept Masterplan Van Gogh Nationaal Park

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het concept van het masterplan voor de oprichting van het Van Gogh Nationaal Park. Dit masterplan volgt uit een samenwerking met 40 partijen in de provincie om de status van nieuw nationaal park te verwerven.

Stukken

3.

Uitwerkingsplan en hogere grenswaarde geluid voor Geerpark fase 2B-2

Behandelvoorstel

Het college heeft een uitwerkingsplan en een hogere grenswaarde geluid vastgesteld voor de locatie Geerpark fase 2B-2 in Vlijmen. Hierdoor wordt ontwikkeling van circa 75 woningen op die locatie mogelijk. De besluiten liggen gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan beroep worden ingesteld.

Stukken

4.

Verkoop vrije sectorkavels Geerpark fase 2B-2, deelgebied Tot Morgen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om 26 vrije sectorkavels in de nieuwe fase van plangebied Geerpark in Vlijmen te gaan verkopen. De kavels liggen in fase 2B-2 met de naam Tot Morgen. De verkoop start zodra het uitwerkingsplan onherroepelijk is. De prijs voor deze kavels bedraagt dit jaar € 377 per vierkante meter excl. btw.

Stukken

5.

Kaderbrief 2021 en geactualiseerde begroting 2020 Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college heeft de kaderbrief 2021 en de geactualiseerde begroting 2020 van Baanbrekers voor kennisgeving aangenomen. De geactualiseerde begroting heeft een gunstig effect ter grootte van € 120.141 voor de gemeente. De betreffende stukken worden met een raadsinformatiebrief ter kennis van de raadsleden gebracht.

Stukken

6.

Vragen ex art. 43 RvO van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over de afspraken met de Stichting Hart voor Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid L. van der Heijden (Heusden Transparant) over de afspraken met de Stichting Hart voor Haarsteeg.

Stukken

7.

Boominventarisatie en veiligheidsinspectie 2020

Behandelvoorstel

Het college stemt in met een inventarisatie en veiligheidsinspectie van alle bomen die in beheer zijn van de gemeente. De bomen worden opgenomen in het beheersysteem van de gemeente, dat uitgaat van periodieke inspecties (en daaropvolgende maatregelen) in de toekomst. Het beheer voldoet zo aan de zorgplicht die de eigenaar van bomen heeft en het wordt ook eenvoudiger. Het benodigde budget wordt verkregen door de omvorming van het bomenbestand op het grond van het groenstructuurplan een jaar te pauzeren.

Stukken

8.

Vervangen softwareapplicatie Sportbedrijf

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor het Sportbedrijf over te gaan naar de applicatie Recreatex van Gantner. De applicatie wordt binnen het Sportbedrijf onder meer gebruikt als kassasysteem, reserveringsmodule voor verhuur van binnensportaccommodaties, administratiesysteem voor het bijhouden van zwemscores van de zwemles en als toegangscontrole van sporthal Dillenburcht.

Stukken

9.

Beslissing op bezwaren tegen omgevingsvergunning voor huisvesting arbeidsmigranten in de Veilingstraat in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft, gezien het advies van de Commissie bezwaarschriften, besloten om de vergunning voor het huisvesten van 21 personen in een pand aan de Veilingstraat 16 in Elshout in stand te laten.

Stukken

10.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Roestenburg Nieuwkuijksestraat 167 Nieuwkuijk’

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Roestenburg, Nieuwkuijksestraat 167, Nieuwkuijk’. Dit bestemmingsplan biedt uitbreidingsruimte voor de bestaande kwekerij ‘Roestenburg Kwekerijen’. Op langere termijn wil Roestenburg Kwekerijen graag de verschillende bedrijfsonderdelen meer ruimte geven en het bedrijf uitbreiden met een extra loods en kas. Het plan ligt vanaf 19 maart 2020 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

11.

Aanvullende subsidie voor O3 in 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om voor 2020 een aanvullende subsidie van € 98.648 te verlenen aan O3 (samenwerkingsverband ContourdeTwern, Farent, GGD en MEE). Met deze middelen kan het preventieve aanbod worden versterkt en is er meer inzet beschikbaar voor complexe casussen waarbij kinderen betrokken zijn.

Stukken

12.

Plan van aanpak Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang e.a. Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het plan van aanpak Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, preventieve GGZ en Verslavingszorg regio Hart van Brabant. In dit plan staan de onderwerpen die verder worden uitgewerkt in aanloop naar de decentralisatie van Beschermd Wonen per 2022. De raadsleden worden hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Stukken

13.

Overheveling van middelen voor Beschermd Wonen licht verstandelijk beperking 2020 en 2021

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de financiële middelen voor beschermd wonen voor mensen met een licht verstandelijke beperking voor de jaren 2020 en 2021 over te maken naar centrumgemeente Tilburg. Dit zorgt ervoor dat er geen aparte grondslag meer hoeft te worden bepaald voor het afgeven van een toewijzing beschermd wonen. Voor de betrokken inwoners heeft dit als voordeel dat zij te maken hebben met één aanspreekpunt bij Bijeen.

Stukken

14.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief regionale bundeling re-integratiemiddelen: Akkoord

Stukken

Uitgelicht