Besluitenlijst 03 september 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 03 september 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 27 augustus 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 27 augustus 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Bekrachtiging geheimhouding Grondexploitatie Von Suppéstraat Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de geheimhouding te bevestigen die het heeft gelegd op de Grondexploitatie Von Suppéstraat Drunen. Het college stelt de raad voor om die geheimhouding te bekrachtigen. Naar verwachting neemt de raad op 17 september aanstaande een besluit over dit voorstel. Deze duidelijkheid over geheimhouding is onderdeel van het nieuwe beleid over transparant bestuur dat het college eerder dit jaar heeft vastgesteld.

Stukken

3.

Geluidmaatregelen op A59 bij Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het voorstel van Rijkswaterstaat om op de A59 ter hoogte van Elshout stiller asfalt (tweelaags zoab) aan te brengen om hiermee de geluidbelasting op de omliggende woningen te verlagen. Deze maatregel is onderdeel van het landelijke Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). Het ontwerp van het saneringsplan, waarin deze maatregel is opgenomen, wordt bekend gemaakt in 2020. Het is dan mogelijk op deze plannen te reageren door bij Rijkswaterstaat een zienswijze en beroep in te dienen. In 2021 volgt dan het definitieve saneringsplan. Uitvoering van de maatregel vindt uiterlijk in 2024 plaats.

Stukken

4.

Vervolg op plan van aanpak Linie 1629 en herdenkingsjaar 2029

Behandelvoorstel

Het college gaat deelnemen aan het convenant Linie 1629 ‘Samen op weg naar 2029’. Dit convenant voorziet in een samenwerking met de betrokken gemeenten, de provincie Noord-Brabant en maatschappelijke partners om samen tot 2029 projecten voor te bereiden en in 2029 een bijzonder programma te organiseren ter ere van de 400e verjaardag van de belegering van ’s-Hertogenbosch in 1629. Voor die herdenking wil het college ook de Boerenschans als entree en westelijke poort van de Linie 1629 (langs de A59) accentueren in het landschap.

Stukken

5.

Vragen ex artikel 43 RvO van F. van der Lee (Heusden Transparant) over broeikasgassen uit stadswateren

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over het vrijkomen van broeikasgassen uit stadswateren.

Stukken

6.

Beslissing op bezwaren tegen oplaadpunt De Kongo in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de bezwaren tegen het verkeersbesluit voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen in De Kongo in Drunen gegrond verklaard en dit besluit ingetrokken. In plaats daarvan wordt er nu een nieuw verkeersbesluit voorbereid om een oplaadpunt te realiseren in de nabijgelegen Hudsonring.

Stukken

-

Rondvraag

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over toezeggingen herinrichting Van Greunsvenpark Vlijmen

Besluit

Aangenomen

Stukken

Uitgelicht