Besluitenlijst 07 januari 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 07 januari 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 17 december 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 17 december 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden 2020

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ’Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heusden 2020’ (APV) vast te stellen. Nieuwe regels in de APV gaan over een vergunningplicht voor het exploiteren van een waterpijpcafé (of shisha lounge), een verplichte registratie in een nachtregister, het verplicht bijhouden van een opkoopregister, een verbod op hinderlijk gebruik van lachgas en een grondslag voor het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod op eigen terrein. Het voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering op 18 februari aanstaande.

Stukken

3.

Verlenging uitstel van betaling aan Stichting De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Onlangs is de interim-bestuurder benoemd voor De Voorste Venne. Om ervoor te zorgen dat zij samen met de interim-manager de continuïteit van het cultureel centrum voor de gebruikers kan waarborgen en om de liquiditeitspositie van de stichting niet in gevaar te brengen, heeft het college besloten het uitstel van betaling van de vorderingen te verlengen tot 30 juni 2020. Ook de invordering van de huur voor het eerste half jaar 2020 is vooralsnog opgeschort tot uiterlijk deze datum. Bijkomend voordeel is dat de nieuwe bestuurder en manager hierdoor de tijd krijgen zich een goed beeld van de situatie te vormen en kunnen werken aan een toekomstbestendig meerjarenbeleidsplan (met uitgewerkt businessplan en risicoanalyse).

Stukken

4.

Ontwerp ‘Kadernotitie windenergie’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerp van de ‘Kadernotitie windenergie’. Deze visie is samen met betrokken burgers en lokale maatschappelijke partners opgesteld en bevat een afwegingskader met eisen voor de manier waarop windturbines in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd. Het ontwerp ligt vanaf 9 januari 2020 gedurende vier weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend. Op dinsdag 14 januari 2020 is hierover voor inwoners en belanghebbenden een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Vlijmen, aanvang 19.30 uur. Reacties zijn dan welkom en zullen bijdragen aan een definitieve versie waarover de raad naar verwachting op 24 maart 2020 een besluit neemt.

Stukken

5.

Start ontwikkeling schoollocatie Von Suppéstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om alvast te starten met de ontwikkeling van 24 woningen op de locatie van het schoolgebouw aan de Von Suppéstraat in Drunen, vooruitlopend op het beschikbaar komen van de gymzaal in de directe nabijheid.

Stukken

6.

Stand van zaken regionale opgaven januari 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft het voorstel aangehouden.

Stukken

7.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Monitoring persoonlijk passend pakket 2018: Akkoord

Stukken

Uitgelicht