Besluitenlijst 09 april 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 09 april 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 2 april 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 2 april 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Ontwerp programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 van het Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het ontwerp van de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Deze begroting en meerjarenraming betreffen in feite de nazorg van stortplaats De Vlagheide. De raad neemt naar verwachting op 14 mei aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Welstandsnota Heusden 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ‘Welstandsnota Heusden’ vast te stellen. In deze nota is het welstandsbeleid geactualiseerd en op punten verder versoepeld door verplichtingen vanuit welstand verder terug te brengen of te vereenvoudigen. Naar verwachting neemt de raad op 14 mei aanstaande hierover een besluit.

Stukken

4.

Stand van zaken ontwerp ‘Visie zonnevelden’

Behandelvoorstel

Het college wil het ontwerp van de ‘Visie zonnevelden’ agenderen voor bespreking in de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid op 24 april aanstaande. Zo wordt de raad in de gelegenheid gesteld om opmerkingen mee te geven aan het college. Verder is besloten de termijn waarbinnen mensen een zienswijze kunnen indienen te verlengen tot en met 24 april 2019.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Von Suppéstraat, Drunen’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Von Suppéstraat, Drunen’. Dit plan maakt de bouw van maximaal 36 woningen aan de Von Suppéstraat/Chopinstraat in Drunen mogelijk. Het plan ligt vanaf 18 april 2019 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen bij de gemeenteraad worden ingediend.

Stukken

6.

Uitvoeringskrediet rioolrenovatie 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een krediet beschikbaar te stellen voor rioolrenovatie in de wijk Vijfhoeven in Vlijmen. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van huis- en kolkaansluitingen, deelreparaties, relinen, inclusief freeswerk en inspectiewerkzaamheden. De werkzaamheden starten naar verwachting in de eerste helft van 2019 en worden nog dit jaar afgerond.

Stukken

7.

Plan van aanpak basisvaardigheden arbeidsmarktregio Midden-Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de regionale aanpak van laaggeletterdheid en heeft besloten tot een structurele aanpak op lokaal niveau met de partners van het Taalhuis Heusden.

Stukken

8.

Aanpassing raamovereenkomst voor uitvoering Wmo door drie zorgaanbieders

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met drie zorgaanbieders (Amare Zorg en Zo, Leunzorg, Vivent) een aangepaste overeenkomst aan te gaan voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze aanpassing maakt het mogelijk om bestaande zorg in de periode tot 1 januari 2020 te verlengen. Vanaf 1 januari 2020 gaan de drie zorgaanbieders deelnemen aan de regionale Wmo-overeenkomst van de regio Hart van Brabant. De aangepaste overeenkomst voorkomt onnodige zorginhoudelijke en administratieve problemen voor onze inwoners en de gemeente.

Stukken

9.

Subsidieverzoek van LTC Achter de Bogen voor het verduurzamen van tennisaccommodatie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een subsidie van € 2.500 te verlenen aan LTC Achter de Bogen voor het vervangen van de bestaande tennisbaanverlichting door duurzame ledverlichting.

Stukken

10.

Jaarverslag 2018 werkgroep Bouwen en wonen van de Seniorenraad Gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft gereageerd op het jaarverslag van de werkgroep Bouwen en wonen van de Seniorenraad Gemeente Heusden (SRGH). De rode draad in het voorliggende jaarverslag is dat marktpartijen de adviezen van SRGH niet hebben opgevolgd en de gemeente de gemaakte afspraken niet nakomt. Het college blijft de zogeheten ‘Toetslijst A4’ van de SRGH in het vroegste stadium onder de aandacht te brengen van iedere indiener van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouwwoningen en –appartementen. Daarnaast wil het college bij de uitwerking van de afspraken met onder meer Woonveste bekijken of de Toetslijst A4 een verplicht item kan worden bij nieuw te bouwen levensloopgeschikte woningen.

Stukken

11.

Aan- en verkoop gronden Industriestraat in Vlijmen voor de GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een strook grond aan de Industriestraat in Vlijmen aan te kopen en een ander gedeelte daarvan te verkopen. De aan te kopen grond is nodig voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

Stukken

12.

Aankoop perceel van de provincie nabij De Tol in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een perceel van 165 vierkante meter aan De Tol in Elshout voor een symbolisch bedrag van € 1 aan te kopen van de provincie Noord-Brabant.

Stukken

13.

Vestiging recht van opstal voor handboogsportvereniging Constantia, Torenstraat 154 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met terugwerkende kracht een overeenkomst aan te gaan met de handboogsportvereniging Constantia over het opnieuw vestigen van een opstalrecht op het perceel aan de Torenstraat 154 in Drunen.

Stukken

14.

Aanpassing van overeenkomst tussen Woonveste en vereniging Samenbouwen.in.Geerpark

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het aanpassen van de koopovereenkomst voor de vereniging Samenbouwen.in.Geerpark. De aanpassing in de overeenkomst geeft particuliere kopers meer zekerheid binnen het project. Woonveste en Samenbouwen.in.Geerpark ondertekenen de overeenkomst uiterlijk op 15 april 2019. De verkoop maakt de bouw van 16 woningen in Tot Morgen (fase 2b-1) in Geerpark mogelijk.

Stukken

15.

Fusie en garantstelling van geldlening voor de Schakelring

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een positief advies af te geven aan Schakelring over de voorgenomen fusie met De Riethorst Stromenland en Volckaert tot een nieuwe zorgorganisatie met de werknaam RVS. Ook heeft besloot het college om een garantstelling voor een geldlening door de voormalige gemeente Vlijmen te continueren voor de nieuw te vormen rechtspersoon.

Stukken

16.

Aanvraag van machtiging voor opschorten van overbrenging archief bij de provincie Noord-Brabant

Behandelvoorstel

Het college vraagt bij de provincie Noord-Brabant een machtiging aan om de overbrengingstermijn voor de te bewaren archiefserie van de voormalige gemeente Vlijmen periode 1988-1996 op te schorten. Als de provincie hierin toestemt, wordt deze archiefserie in 2020 overgebracht naar het Streekarchief Langstraat, Heusden en Altena.

Stukken

17.

Aanwijzing van toezichthouders

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben besloten om R.H.T. Schroder, Y. Deen, M. Volp, M. de Grood en F.A.J. Simmers aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Stukken

Uitgelicht