Besluitenlijst 10 december 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 december 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 3 december 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 3 december 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Begrotingswijziging 2019 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met een begrotingswijziging 2019 van het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, waarvan de gemeente Heusden deel uitmaakt. Deze begrotingswijziging maakt deel uit van een periodieke rapportage. In 2020 wordt een extra eenmalige bijdrage van de deelnemende gemeenten gevraagd. De raad neemt naar verwachting op 17 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Bekrachtiging en/of opheffing geheimhouding documenten raad december 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft in de afgelopen weken geheimhouding opgelegd over een aantal documenten en stelt de raad voor om deze geheimhouding nu te bekrachtigen. Het gaat hierbij om documenten over de Grondexploitatie Jacob van Lennepstraat Vlijmen en de herziene exploitatieopzet Metal Valley. Daarnaast stelt het college de raad voor om de eerdere geheimhouding over een aantal documenten op te heffen. Dat betreft een verzoek van Stichting De Voorste Venne met bijbehorende raadsinformatiebrief. Naar verwachting neemt de raad hierover op 17 december aanstaande een besluit.

Stukken

4.

Beleidskeuze vergoedingenstructuur PMD-afval

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de sortering en vermarkting (postcollection) van PMD-afval met ingang van een nog nader te bepalen datum in 2020 over te dragen aan de collectieve organisatie Regie Kunststoffen Nederland (RKN);
Hierdoor is de gemeente alleen nog verantwoordelijk voor de inzameling van het PMD-afval. Met deze nieuwe constructie ontstaat naar verwachting een financieel voordeel voor de gemeente.

Stukken

5.

Prestatieafspraken 2020 tussen gemeente, Woonveste en huurdersvereniging

Behandelvoorstel

Het college heeft de prestatieafspraken met Stichting Woonveste en de Huurdersvereniging Heusden voor 2020 vastgesteld. Het college informeert de raadsleden hierover met een raadsinformatiebrief.

Stukken

6.

Samenwerkingsovereenkomst Wmo Gemeente Heusden en Woonveste

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de ‘Samenwerkingsovereenkomst Wmo Gemeente Heusden en Woonveste’ met Stichting Woonveste aan te gaan. Hierin staan de afspraken en procedures voor maatwerkondersteuning, in de vorm van woningaanpassingen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning, in huurwoningen van Woonveste.

Stukken

7.

Richtlijnen voor lijkbezorging door de gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben richtlijnen vastgesteld voor de uitvoering van de lijkbezorging door de gemeente Heusden. De richtlijnen leiden tot een eenduidige, effectieve en efficiënte uitvoering van de lijkbezorging wanneer er verder niemand is die opdracht geeft voor het verzorgen van een uitvaart. Het gaat in dit geval over de uitvaart van iemand die in de gemeente Heusden is overleden of van een inwoner van de gemeente Heusden die in een ziekenhuis buiten de gemeente Heusden is overleden.

Stukken

8.

Jaarverslag 2018 van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2018 van de gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Daarmee is ook het welstandstoezicht over dat jaar verantwoord.

Stukken

9.

Toekennen van een tegemoetkoming voor planschade door het uitwerkingsplan Geerpark fase 3a in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een tegemoetkoming in planschade toe te kennen. De planschade is ontstaan door het vastgestelde uitwerkingsplan ‘Geerpark fase 3a’. Het besluit komt overeen met het advies van de onafhankelijke adviseur.

Stukken

10.

Beslissing op bezwaren tegen weigering omgevingsvergunning voor verbouw van aanbouw Meliestraat 8A in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de gevraagde omgevingsvergunning, tot het herbestemmen van het magazijn bij het pand Meliestraat 8 in Vlijmen voor bewoning, alsnog te weigeren. Het college nam dit besluit na de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 23 oktober 2019 over een eerder besluit van het college op 20 februari 2017. Toen werd de aanvraag ook afgewezen door het college.

Stukken

11.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief De Hoeven 52/52a Haarsteeg: akkoord
Raadsinformatiebrief over ontsluitingswegen Geerpark: akkoord
Raadsinformatiebrief over toezegging afhandeling enkele ingekomen brieven: akkoord
Raadsinformatiebrief link naar Bijeen op gemeentelijke website 2019: akkoord

Stukken

Uitgelicht