Besluitenlijst 10 maart 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 maart 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 3 maart 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 3 maart 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Kredietvotering GOL / mitigerende maatregelen (aangepast raadsvoorstel)

Behandelvoorstel

Het college stelt met een aangepast raadsvoorstel aan de raad voor om:
• een krediet van € 26,8 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoeringsfase van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat;
• voor de nog ontbrekende dekking een bedrag van € 2,6 mln. vanuit de Algemene reserve te storten in de reserve kapitaallasten en dit te verwerken in de begroting 2021;
• een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten van de volgende mitigerende maatregelen: circulatieplan Vlijmen Centrum, de Kennedybrug en de Vijfhoevenlaan.
Dit voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering van 24 maart 2020.

Stukken

3.

Verbetering veiligheid frontoffice gemeentehuis Drunen

Behandelvoorstel

Het college stemt in met aanpassingen aan de balie in de frontoffice van het gemeentehuis in Drunen. Hierdoor wordt de veiligheid van de medewerkers worden verbeterd. De kosten hiervoor worden gedragen door O3 en de gemeente.

Stukken

4.

Korte termijntoezeggingen uit de afgelopen informatievergaderingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten over de afdoening van de toezeggingen die in de afgelopen informatievergaderingen werden gedaan. Het betreft toezeggingen over voorstellen voor de komende raadsvergadering op 24 maart.

Stukken

5.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

RIB over borging voorkomen uitrijden mest Vendreef 2, Vlijmen; akkoord
RIB over risicoparagrafen raadsvoorstellen beleidsplan/beleidskader Veiligheidsregio BN; akkoord

Stukken

Uitgelicht