Besluitenlijst 10 september 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 10 september 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 3 september 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 3 september 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Begroting 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de begroting 2020 aan te bieden aan de raad. In de begroting staan de plannen voor 2020 tot en met 2023. Het college stelt de raad voor om de hiervoor benodigde budgetten voor 2020 beschikbaar te stellen en om de tarieven voor de gemeentelijke belastingen in 2020 vast te stellen. In de raadsvergadering van 7 november 2019 wordt hierover een besluit genomen.

Stukken

3.

Samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwbouw van basisscholen in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft, voor de nieuwbouw van basisscholen De Dromenvanger en De Leilinde in Oudheusden, besloten om de ‘samenwerkingsovereenkomst’ met de schoolbesturen Stichting Scala en Stichting Scholengroep Willem van Oranje en de ‘intentieovereenkomst’ met deze schoolbesturen en Mikz Kinderopvang aan te gaan.

Stukken

4.

Convenant voor pilot vroegsignalering schulden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een convenant aan te gaan over de vroegsignalering van schulden. Naast de gemeente nemen o.a. ook Stichting Woonveste, de zorgverzekeraars CZ en VGZ en Brabant Water deel aan dit convenant. Hierdoor kan worden gestart met de pilot ‘Vroeg EropAf Heusden’. De pilot heeft tot doel om mensen met betalingsachterstanden eerder een hulpaanbod te doen. De verwachting is dat het oplopen van schulden en verdere bijkomende maatschappelijke problemen zo is te voorkomen.

Stukken

5.

Jaarverslag 2018 Dementievriendelijke Gemeenschap Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag over 2018 van de Dementievriendelijke Gemeenschap Heusden. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende partijen, waaronder de gemeente, die de lokale samenleving leefbaar willen maken en houden voor mensen met dementie, zodat zij er op gepaste wijze kunnen wonen met een goede kwaliteit van leven. In het jaarverslag geeft de kerngroep Dementievriendelijk Heusden een overzicht van de werkzaamheden en activiteiten in 2018.

Stukken

6.

Nieuwe overeenkomst voor beheer en onderhoud van recreatieve routes met Routebureau Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft ermee ingestemd dat de regio Hart van Brabant met het Routebureau Brabant een hernieuwde overeenkomst afsluit voor het beheer en onderhoud van de recreatieve routes. Aan de wethouder Recreatie en Toerisme van de gemeente Loon op Zand is een volmacht verstrekt om deze overeenkomst te ondertekenen.

Stukken

7.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten dat verrekening van neveninkomsten van de burgemeester, de waarnemend burgemeester en de wethouders van de gemeente Heusden over het jaar 2018 niet aan de orde is. Dit besluit is in overeenstemming met de adviezen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties hierover.

Stukken

8.

Horeca in De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten dat in De Voorste Venne horeca-activiteiten die de culturele functie ondersteunen of die zich richten op de zakelijke markt zijn toegestaan. Dat betekent dat de particuliere markt wordt uitgesloten en dat daarmee een aanvullend in plaats van een concurrerend aanbod ten opzichte van horecagelegenheden in de gemeente Heusden ontstaat.
Met dit besluit wil het college de bestaande situatie bestendigen en verduidelijken en op deze manier bijdragen aan de doelstelling van De Voorste Venne: een bruisend cultureel centrum voor onze gemeente.

Stukken

Uitgelicht