Besluitenlijst 11 februari 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 11 februari 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 4 februari 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 4 februari 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Nieuwe deelnemersovereenkomst verpakkingen 2020-2029 met Nedvang

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een nieuwe deelnemersovereenkomst af te sluiten met Nedvang voor de inzameling en recycling van verpakkingsafval van huishoudens. De overeenkomst wordt gesloten in het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 en treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2020.

Stukken

3.

Krediet uivoering GOL / voorbereidingskrediet mitigerende maatregelen / krediet aanpassing watersysteem Spoorlaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een uitvoeringskrediet van € 98.500 beschikbaar te stellen voor het aanpassen van het watersysteem in Drunen Noord ter hoogte van de Spoorlaan. Daarnaast stelt het college de raad voor om:
• een krediet van € 26,8 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoeringsfase van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL);
• een voorbereidingskrediet van € 200.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingskosten van de verkeersmaatregelen die voortvloeien ut de GOL (zogenoemde mitigerende maatregelen): circulatieplan Vlijmen Centrum, de Kennedybrug en de Vijfhoevenlaan.
Dit voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering van 24 maart 2020.

Stukken

4.

Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’, convenant regionale samenwerking 2021-2024 en basisdocument samenwerkingsafspraken van de Regio Noordoost-Brabant

Behandelvoorstel

Aangehouden.

5.

Aanvraag rijksbijdrage voor opsporing en ruiming explosieven WOII - 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een rijksbijdrage aan te vragen voor onderzoek dat op een aantal locaties is gedaan naar explosieven uit de Tweede Wereldoorlog en ruiming van deze explosieven. Het gaat hierbij om het gebied waar mogelijk infrastructuur en nutsvoorzieningen vanuit de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat worden aangebracht, nabij Vlijmen en Drunen, de locatie van de beoogde waterberging ten noorden van de Spoorlaan in Drunen, het nieuwe woongebied Geerpark in Vlijmen en het gebied met de poelen ter hoogte van Driewiel aan de Heidijk in Drunen. Naar verwachting neemt de raad hierover op 24 maart aanstaande een besluit.

Stukken

6.

Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2020 en verlenging omgevingsbeleidsplannen 2015-2018

Behandelvoorstel

Het college heeft het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2020 vastgesteld. Ook besloot het college om het ‘Strategisch Omgevingsbeleidsplan 2015-2018’ met de daarbij behorende ‘Omgevingsanalyse’ en het Operationeel Omgevingsbeleidsplan 2015-2018 nogmaals te verlengen tot 1 januari 2021.

Stukken

7.

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2019-2020

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de acties die in 2019 zijn ondernomen om de verkeersveiligheid te vergroten en de geplande acties voor dit jaar. Het gaat hier om maatregelen die zich richten op menselijk gedrag in het verkeer. Daarbij heeft het college de subsidies voor de geplande acties voorlopig toegekend.

Stukken

8.

De Kavelwinkel: verkopen in 2019 en vooruitblik 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een memo van de Kavelwinkel over de verkopen in 2019 en de vooruitblik voor 2020 voor kennisgeving aan te nemen.

Stukken

9.

Verzoek gebiedsaanwijzing Gaswet vesting Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft een verzoek afgewezen om op grond van de huidige Gaswet een gebiedsaanwijzing te doen voor de vesting Heusden. De per 1 juli 2018 gewijzigde Gaswet stelt dat de netbeheerder nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen niet meer mag aansluiten op het aardgasnet. Zo wordt voorkomen dat nieuwe gebouwen alsnog een aardgasaansluiting krijgen, terwijl Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. Met oog voor de bedoeling van de wet ziet het college geen noodzaak om de vesting Heusden aan te wijzen als uitzonderingsgebied.

Stukken

10.

Bekrachtiging geheimhouding documenten februari 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen, die het heeft opgelegd over de ‘Vaststellingsovereenkomst van 2018 met betrekking tot het Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP) 2017-2026 en bijdrage van het schoolbestuur’ van de gemeente Heusden en stichting Scala. Het voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering op 18 februari aanstaande.

Stukken

11.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over kadernota windenergie: akkoord.
Raadsinformatiebrief over Integraal Huisvestingsplan onderwijshuisvesting: akkoord.

Stukken

Uitgelicht