Besluitenlijst 12 november 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 12 november 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 5 november 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 5 november 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Grondprijzen 2020

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de uitvoeringsnota grondprijzen 2020 vast te stellen. De in de nota genoemde prijzen gelden vanaf 1 januari 2020. De basisprijs voor vrije sectorkavels voor woningen wordt € 377 per vierkante meter exclusief btw. De raad neemt naar verwachting op 17 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Uitgangspunten grondexploitaties 2020

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om bij de actualisatie van de grondexploitaties van de diverse projecten per 1 januari 2020 uit te gaan van realistische uitgangspunten voor bijvoorbeeld rente en inflatie. Zo ontstaat een consequent en realistisch beeld van de grondexploitaties die de gemeente voert. De uitgangspunten worden vertaald in de grondexploitaties per 1 januari 2020, die in de jaarrekening 2019 door de raad worden vastgesteld. De raad neemt naar verwachting op 17 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

4.

Grondexploitatie Jacob van Lennepstraat Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de grondexploitatie voor de locatie Jacob van Lennepstraat in Vlijmen vast te stellen. Tegelijkertijd is ook besloten om geheimhouding op te leggen over deze grondexploitatie vanwege de economische en financiële belangen van de gemeente. Het college stelt raad voor die geheimhouding te bekrachtigen. Beide voorstellen komen op de agenda van de raadsvergadering op 17 december aanstaande.

Stukken

5.

Preventie- en Handhavingsplan alcohol 2020-2023

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023’ vast te stellen. Het plan is geschreven in samenhang met de ‘Regionale nota gezondheid Midden-Brabant 2020-2023’ en beschrijft hoe de gemeente Heusden zich gaat inzetten op het voorkomen van alcoholgebruik onder jongeren en op de naleving van de regels rond het schenken van alcohol.

Stukken

6.

Regionale nota publieke gezondheid 2020-2023

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ‘Regionale nota publieke gezondheid Midden-Brabant 2020-2023’ vast te stellen. De nota, gebaseerd op het concept ‘positieve gezondheid’, beschrijft hoe de gemeente Heusden zich samen met de gemeenten in de regio Midden-Brabant gaat inzetten op het gebied van gezondheid. Aan de hand van de ambities gezonde start, gezonde leefstijl, gezonde geest en gezonde omgeving, willen we de gezondheid van inwoners bevorderen. Naar verwachting neemt de raad op 17 december a.s. een besluit over het voorstel.

Stukken

7.

Vervolg aanjager zorg en veiligheid en procesbegeleiding in 2020

Behandelvoorstel

Sinds januari is de aanjager zorg en veiligheid aan de slag gegaan met het aanpassen van de werkwijze en afspraken binnen de samenwerking rondom zorg en veiligheid. Een aantal aanbevelingen (zoals inregelen van procesbegeleiding) vragen komend jaar om een vervolg. Het college stelt de raad voor om hiervoor een bedrag van € 125.000 beschikbaar te stellen uit de reserve Sociaal domein. Naar verwachting neemt de raad op 17 december aanstaande hierover een besluit.

Stukken

8.

Aankoop perceel grond aan de Nassaulaan in Vlijmen voor de GOL

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in het belang van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) een perceel grond aan te kopen aan de Nassaulaan. Hier komen dan onder meer openbare parkeerplaatsen en een onderkomen voor carnavalsvereniging De Componisten. Als opschortende voorwaarde voor deze aankoop geldt dat de raad het krediet van € 270.600 voor deze aankoop beschikbaar stelt. Naar verwachting neemt de raad daarover op 17 december aanstaande een besluit.

Stukken

9.

Achtervangovereenkomst WSW 2020 - 2024

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een gelimiteerde achtervangovereenkomst aan te gaan met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Hierdoor wordt Stichting Woonveste in staat gesteld om leningen tegen een lager rentetarief aan te trekken. Als opschortende voorwaarde voor het aangaan van de overeenkomst geldt dat de raad hierover geen wensen en bedenkingen heeft. Naar verwachting neemt de raad hierover op 17 december a.s. een besluit.

Stukken

10.

Legesverordening 2020 en tarieven rioolaansluitkosten 2020

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de Legesverordening 2020 met de bijbehorende tarieventabel en ROEB-lijst en de tarieven rioolaansluitkosten 2020 vast te stellen. De raad neemt naar verwachting hierover op 17 december aanstaande een besluit.

Stukken

11.

Bestemmingsplan ‘Elshout 1e herziening Heusdenseweg 8 en 10’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Elshout 1ste herziening Heusdenseweg 8 en 10’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan betreft een actualisatie vanwege de uitspraak van de Raad van State op een ingesteld beroep tegen het bestemmingsplan ‘Elshout’. Naar verwachting neemt de raad op 17 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

12.

Voornemen van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant over aansluiting bij werkgeversorganisatie

Behandelvoorstel

Het college stelt de gemeenteraad voor om geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voornemen van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant om aan te sluiten bij de nieuwe werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Naar verwachting neemt de raad op 17 december aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

13.

Verordening basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de ‘Verordening basisregistratie personen van de gemeente Heusden 2019’ vast te stellen. De raad neemt naar verwachting op 17 december aanstaande hierover een besluit.

Stukken

14.

Aanpassing watersysteem in burgemeesterswijk in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure te starten voor het aanpassen van het watersysteem in de burgemeesterswijk in Vlijmen en de kosten hiervan te dekken uit het Waterplan Heusden 2018-2022.

Stukken

Uitgelicht