Besluitenlijst 14 januari 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 januari 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 7 januari 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 7 januari 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om onder een voorwaarde in te stemmen met het beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. De voorwaarde is dat de veiligheidsregio met de uitvoering van het beleid binnen de afgesproken financiële kaders blijft, zonder verhoging van de (incidentele) deelnemersbijdrage. Het beleidsplan is de uitwerking van de beleidsagenda en het risicoprofiel die eerder werden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. Het voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering op 18 februari aanstaande.

Stukken

3.

Stand van zaken regionale opgaven januari 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft een raadsinformatiebrief vastgesteld over de stand van zaken van de gezamenlijke projecten binnen de regio’s De Langstraat, Hart van Brabant en Noordoost-Brabant. De informatiebrief wordt geagendeerd voor de informatievergadering Bestuur van 28 januari 2020.

Stukken

4.

Geactualiseerd 'Integraal Huisvestingsplan 2017 - 2026 (versie 2020)’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het geactualiseerde ‘Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2017-2026 (versie 2020)’ vast te stellen. Hierin staat de ambitie voor ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting. Het voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering op 18 februari aanstaande.

Stukken

5.

Normenkader rechtmatigheid 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het normenkader rechtmatigheid voor het controlejaar 2019 vast te stellen. Dit is de regelgeving waaraan de accountant de jaarrekening toetst op getrouwheid en financiële rechtmatigheid. Naar verwachting neemt de raad op 18 februari aanstaande hierover een besluit.

Stukken

6.

Leidraad beheersing eikenprocessierups gemeente Heusden 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Leidraad beheersing van de eikenprocessierups gemeente Heusden 2020’ vastgesteld. De eikenprocessierups heeft in 2019 en 2018 voor veel overlast gezorgd. Het college heeft de intensievere aanpak van de eikenprocessierups voor 2020 in grote lijnen vastgelegd, om goed voorbereid te zijn. De raadsleden worden met een raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Haarsteegsestraat 101a Haarsteeg’

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ˈHaarsteegsestraat 101a, Haarsteegˈ. Dit plan maakt het realiseren van een woning op het perceel N 1806, tussen de nummers 101 en 103 aan de Haarsteegsestraat in Haarsteeg mogelijk. Het plan ligt vanaf 23 januari 2020 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

8.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid I. van Hemert (DMP Heusden), over de stand van zaken ontwikkeling voormalig Jonker Fris complex in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid I. van Hemert (DMP) over de stand van zaken rond de ontwikkeling van het voormalig Jonker Fris complex in Heusden.

Stukken

9.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid H. van den Dungen (Heusden één) over straling in met name openbare gebouwen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de vragen van raadslid H. van den Dungen (Heusden één) over straling, in met name openbare gebouwen, te beantwoorden met de bijgaande brief; een raadsinformatiebrief op te stellen over de invoering van 5G.

Stukken

10.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid C.L.M. van Gessel-Rechters (CDA) over gezondheidsklachten door straling

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van C.L.M. van Gessel-Rechters (CDA) over gezondheidsklachten door straling, beantwoord.

Stukken

11.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over interbestuurlijk toezicht

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht.

Stukken

12.

Principeverzoek voor de uitbreiding van het tuinplantencentrum aan de Kooiweg 1a in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het tuinplantencentrum en het aanleggen van een bijbehorende parkeervoorziening aan de Kooiweg 1a in Drunen. Er moet daarvoor nog worden voldaan aan enkele voorwaarden. Het collegebesluit heeft nog geen rechtsgevolgen. Daarvoor moet eerst een procedure tot herziening van het bestemmingsplan worden doorlopen.

Stukken

Uitgelicht