Besluitenlijst 14 mei 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 14 mei 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 7 mei 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 7 mei 2019 aangevuld met het besluit over Transparant bestuur 2019 en daarmee deze besluitenlijst gewijzigd vastgesteld.

Stukken

2.

Verkoop van gronden voor vijftien sociale huurwoningen in Goede Morgen, Geerpark in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om vijftien kavels voor sociale huurwoningen in Geerpark in Vlijmen aan Stichting Woonveste te verkopen. Het gaat om de gronden voor de bouw van rijwoningen in deelgebied ‘Goede Morgen’.

Stukken

3.

Rapportage capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de rapportage ‘capaciteitsonderzoek binnensportaccommodaties gemeente Heusden’ en ziet een voorstel tegemoet om de meest urgente knelpunten uit het rapport voor de korte termijn op te lossen door het tijdelijk open houden van de gymzaal van het d’Oultremontcollege. Voor de langere termijn wordt de oplossing gezocht door de knelpunten c.q. wensen integraal te benaderen. Het college stuurt het rapport ter kennisname toe aan de betrokken verenigingen en de raadsleden.

Stukken

4.

Fietsstimulering snelfietsroute Waalwijk – ‘s-Hertogenbosch

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de aanpak van fietsstimulering rondom de snelfietsroute Waalwijk - ’s-Hertogenbosch en opdracht gegeven voor de uitvoering daarvan. Deze snelfietsroute wordt aangelegd in combinatie met de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) en verbindt de N261 in Waalwijk met het station in ‘s-Hertogenbosch.

Stukken

5.

Erfpachtovereenkomsten voor de standplaatsen Sportlaan 1, 7 en 19 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met gegadigden voor de standplaatsen aan de Sportlaan 1, 7 en 19 in Drunen een erfpachtovereenkomst aan te gaan.

Stukken

6.

Erfpachtovereenkomsten voor de standplaatsen Kavelingweg 1 en 3 in Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met de huidige huurders erfpachtovereenkomsten aan te gaan voor de standplaatsen aan de Kavelingenweg 1 en 3 in Haarsteeg.

Stukken

7.

Principeverzoek voor vergroting van bouwvlak Nieuwkuijksestraat 167 in Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in principe in te stemmen met het verzoek voor een bouwvlakvergroting van Kwekerij Roestenburg aan de Nieuwkuijksestraat 167 in Nieuwkuijk. Dit besluit heeft nog geen rechtsgevolg. Daarvoor dient eerst een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan te worden doorlopen.

Stukken

8.

Subsidiëring wandel avondvierdaagsen in de gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om vanaf 2019 een waarderingssubsidie van € 200 te verlenen voor het organiseren van een (wandel) avondvierdaagse of -driedraagse in een kern van de gemeente Heusden. Hiervoor geldt een maximum van één waarderingssubsidie per kern.

Stukken

9.

Krediet herinrichting publieksruimten van gemeentehuis in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een krediet van € 88.500 beschikbaar te stellen voor de herinrichting van de publieksruimten in het gemeentehuis in Vlijmen.

Stukken

10.

Jaarverslag VTH Wabo 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ‘Jaarverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2018’ vast te stellen en ter kennisname naar de raadsleden te sturen.

Stukken

11.

Benoemen stemmentellers verkiezingen Europees Parlement

Behandelvoorstel

Het college heeft stemmentellers benoemd voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei aanstaande.

Stukken

12.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid A. Bok - Geelen over de voorgenomen sluiting van peuterspeelzaal ’t Hummelke in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid A. Bok - Geelen (Gemeentebelangen) over de voorgenomen sluiting van peuterspeelzaal ‘t Hummelke in Elshout beantwoord.

Stukken

Uitgelicht