Besluitenlijst 15 oktober 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 15 oktober 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Subsidieverzoek Blauwe Maan 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in 2019 een budgetsubsidie van € 15.000 toe te kennen aan stichting ‘Blauwe Maan’ voor preventieve ondersteuning en laagdrempelige (anonieme) hulpverlening op het gebied van seksueel geweld en misbruik.

Stukken

2.

Jaarverslag Wmo adviesraad 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het jaarverslag 2018 van de Wmo Adviesraad Heusden. In dit jaarverslag geeft de Wmo Adviesraad een overzicht van de werkzaamheden en activiteiten in 2018.

Stukken

3.

Resultaten cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd over 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd over 2018. De resultaten van beide onderzoeken zijn samengevat in aparte factsheets en deze worden gepubliceerd op de websites van de gemeente en van Bijeen.

Stukken

4.

Welzijnssubsidies 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een welzijnssubsidie voor 2020 te verlenen aan Meezingkoor Elshouts Akkoordje, Stichting Theaterplatform en Stichting Theater tussen de Schuifdeuren. Het subsidieverzoek van het Departement Heusden der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is afgewezen. Voor Stichting Vrije Tijds Club Drunen wordt de hardheidsclausule toegepast en de subsidies voor Stichting Kunst Vesting Heusden en Majorettekorps Sint Jan Elshout worden lager vastgesteld, op basis van de geldende subsidieregeling.

Stukken

5.

Art 43 Rvo vraag over bomen, wortelopdruk, asfalt Elshoutse Zeedijk

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. ten Cate GroenLinks over de bomen aan de Elshoutse Zeedijk tussen Doeveren en Elshout.

Stukken

6.

Indexering subsidies 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de subsidies 2020 te indexeren conform de ‘Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven gemeente Heusden 2018’. Voor de waarderingssubsidies bedraagt het indexpercentage 1,4 procent en voor de budgetsubsidies 1,65 procent.

Stukken

7.

Groenvisie en groenbeheerplan landgoed Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft de Groenvisie en Groenbeheerplan Landgoed Steenenburg vastgesteld. Hiermee kan de gemeente uitvoering geven aan een visie op het meerjarig beheer van het bestaande groen in Steenenburg. Doel is de bestaande natuur- en cultuurhistorische waarden te behouden en waar nodig en mogelijk te versterken. In samenspraak met Natuur- en Milieuvereniging Heusden en belanghebbenden worden de bijbehorende uitvoeringswerkzaamheden benoemd en vastgelegd in een maatregelenplan. De in het gebied rond de Napoleonvijver aanwezige herdenkingsbomen en urnen van kinderen blijven onaangeroerd.

Stukken

8.

Start procedure omgevingsvergunning kappen platanen Duinweg Drunen 2019

Behandelvoorstel

Het college vraagt een omgevingsvergunning aan voor het kappen van 27 platanen aan de Duinweg in Drunen. Omdat de laanbeplanting voor het overgrote deel in stand blijft en het beeld maar beperkt wordt aangetast, worden de bomen niet gecompenseerd.

Stukken

9.

Wijzigingen CAR-UWO 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft enkele landelijk overeengekomen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden voor het gemeentepersoneel vastgesteld.

Stukken

10.

Openbare besluitenlijst college 7 oktober 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 7 oktober 2019 vastgesteld.

Stukken

11.

Raadsinformatiebrief exploitatieplan Geerpark beantwoording raadsvragen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten raadsinformatiebrief aan de raad aan te bieden.

Stukken

Uitgelicht