Besluitenlijst 16 april 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 april 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 9 april 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 9 april 2019 vastgesteld.

In besluitenlijst bij punt 10 aangaande Jaarverslag 2018 werkgroep Bouwen en wonen van de Seniorenraad Gemeente Heusden is bullit 4 van het besluit als volgt aangepast.
in gesprek met marktpartijen (ontwikkelaars, aannemers en corporaties) verkennen of afspraken gemaakt kunnen worden die in een convenant kwaliteit nieuwbouw levensloopgeschiktheid worden vastgelegd als aanvulling op het Bouwbesluit.

Stukken

2.

Ontwerpbegroting 2020 en de voorlopige jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om een zienswijze kenbaar te maken over de ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant en voor het overige in te stemmen met deze ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenramingen. Daarnaast stelt het college de raad voor om kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Naar verwachting neemt de raad op 14 mei aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Concept van de ‘Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het concept van de ‘Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden’ en besloten deze notitie vrij te geven voor het indienen van schriftelijke zienswijzen tot 8 mei 2019.

Stukken

4.

Subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere woningen

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Subsidieregeling isolatiemaatregelen particuliere woningen gemeente Heusden 2019’ vastgesteld. Particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren binnen de gemeente Heusden kunnen hiermee een subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen die bijdragen aan de duurzaamheid van hun woning.

Stukken

5.

Plan ‘Extra aanpak zwerfafval’

Behandelvoorstel

Het college heeft het plan ‘Extra aanpak zwerfafval’ vastgesteld en de raadsleden hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Educatie, bewonersparticipatie, actief zwerfafval opruimen en inzet van slimme middelen vormen de rode draad binnen de projecten van het plan.

Stukken

6.

Strategisch kader voor de vervangende nieuwbouw van scholen De Dromenvanger/De Leilinde in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft het ‘strategisch kader voor het project vervangende nieuwbouw De Dromenvanger/De Leilinde Oudheusden’ vastgesteld. Bij de verdere uitwerking van het project betrekt het college de motie die hierover door de raad op 2 april jl. werd aangenomen.

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 2019’. Met dit bestemmingsplan voorziet de raad in een nieuw bestemmingsplan voor enkele percelen in Heesbeen. Het plan ligt vanaf 24 april aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

8.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vendreef 2 Vlijmen’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Vendreef 2, Vlijmen’. Dit bestemmingsplan maakt de omzetting van een agrarisch bedrijf naar een grondwerkbedrijf mogelijk. Het plan ligt vanaf 24 april aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

9.

Aan- en verkoop gronden van waterschap Aa en Maas voor Geerpark en Vlijmen Noord

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot de aan- en verkoop van gronden van waterschap Aa en Maas. Het betreft gronden in plangebied Geerpark en Vlijmen Noord. Dit is nodig om er het toekomstige onderhoud van de waterstructuur te waarborgen en om grond te kunnen verkopen aan particulieren. Beide transacties vinden met gesloten beurzen plaats.

Stukken

10.

(Vervolg)vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over evaluatie zebrapaden Plein in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vervolgvragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de evaluatie van de zebrapaden op het Plein in Vlijmen.

Stukken

11.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. ten Cate (GroenLinks) over financiële weerbaarheid en kansengelijkheid jongeren

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. ten Cate (GroenLinks) over de financiële weerbaarheid en kansengelijkheid van jongeren.

Stukken

12.

Straatnaamgeving Geerpark 2B - Tot Morgen

Behandelvoorstel

Het college heeft nieuwe straatnamen toegekend in het nieuwe woongebied Geerpark in Vlijmen. Voor deelproject Tot Morgen (fase 2B) gaat het om de namen Bellefleur, Sterappel en Kweepeer. De naam Goudreinet geldt als reserve, voor het geval er een extra straatnaam nodig is.

Stukken

13.

Benoeming van stembureauleden voor verkiezingen Europees Parlement 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de stembureauleden en hun eventuele plaatsvervangers benoemd voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei 2019.

Stukken

Uitgelicht