Besluitenlijst 16 juli 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 juli 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Informatieverstrekking gronden t.b.v. GOL

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

2.

Verordening afvoer van hemelwater en grondwater 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ‘Verordening op de afvoer van hemelwater en grondwater gemeente Heusden 2019’ vast te stellen. Het gaat om een actualisatie van de bestaande verordening die het verwerken van hemelwater op het eigen perceel regelt. Naar verwachting neemt de raad op 17 september aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

3.

Exploitatieplan Geerpark 6e herziening 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp exploitatieplan Geerpark 6e herziening en dit gedurende 6 weken ter inzage te leggen om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen gedurende die termijn zienswijzen in te dienen.
Daarna besluit de raad over vaststelling van deze 6e herziening van het exploitatieplan Geerpark.

Stukken

4.

Vragen art. 43 RvO I. van Hemert DMP over samenwerking Seniorenraad gemeente Heusden (SRGH)

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid I. van Hemert (DMP) over de samenwerking tussen gemeente en de Senioren Raad Gemeente Heusden (SRGH).

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 9 juli 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 9 juli 2019 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht