Besluitenlijst 16 juni 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 16 juni 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Raadsinformatiebrief centrum actieplannen

Behandelvoorstel

De raad via de raadsinformatiebrief informeren

Stukken

2.

Raadsinformatiebrief stand van zaken lokaal sportakkoord

Behandelvoorstel

De raad via de raadsinformatiebrief informeren

Stukken

3.

Programmabegroting 2021 Veiligheidsregio

Behandelvoorstel

In te stemmen met de programmabegroting 2021 , jaarverslag en resultaatbestemming 2019 en dit namens de gemeenteraad als bedenking kenbaar te maken.

Stukken

4.

Openbare besluitenlijst college 9 juni 2020

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

5.

Schade afhandeling houtenfietsbrug (DR029) Zeedijk te Drunen

Behandelvoorstel

In te stemmen met het schikkingsbedrag van € 85.000 excl. BTW • In te stemmen met het aanbrengen van een tijdelijke (fiets)voorziening (Brug) • De kosten van een tijdelijke voorziening te dekken uit het te ontvangen schikkingsbedrag.

Stukken

6.

Raadsinformatiebrief verduurzaming Die Heygrave

Behandelvoorstel

De raad via de raadsinformatiebrief informeren

Stukken

7.

Raadsinformatiebrief over participatie in en na coronatijd

Behandelvoorstel

In te stemmen met de raadsinformatiebrief over participatie in en na coronatijd de raadsinformatiebrief te verzenden naar de leden van de raad

Stukken

8.

Raadsinformatiebrief voortgang glasvezel gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Kennisnemen van de raadsinformatiebrief en de raad te informeren

Stukken

9.

Besluit en handboek vervanging fysieke archiefbescheiden door digitalisering vanaf 2016

Behandelvoorstel

• het ‘Handboek Vervanging Archiefbescheiden Gemeente Heusden’ vast te stellen;
• overeenkomstig dit handboek, en met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2016, over te gaan tot vervanging door digitale reproducties van de analoge archiefbescheiden, die op grond van de gemeentelijke selectielijst voor bewaring of vernietiging in aanmerking komen, waarna deze analoge archiefbescheiden zullen worden vernietigd;
• de raadsleden met bijgaande memo te informeren, met als bijlage het Handboek vervanging en het besluit tot vervanging.

Stukken

Uitgelicht