Besluitenlijst 17 december 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 17 december 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 10 december 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 10 december 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Uitbreiding opdracht en werkprogramma 2020 voor de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de opdracht aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant verder uit te breiden met de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken bij de niet-basistaakbedrijven. Verder stemt het college in met het werkprogramma 2020 voor de omgevingsdienst in onze gemeente.

Stukken

3.

Deelbeleidsplan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten

Behandelvoorstel

Het college stelde het ‘Deelbeleidsplan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten 2019’ vast. Met dit beleid werkt de gemeente aan de verdere professionalisering van de beveiliging van persoonsgegevens en waardedocumenten.

Stukken

4.

Ontwerpuitwerkingsplan en hogere grenswaarde Geerpark fase 2B-2

Behandelvoorstel

Het college stemde in met het ontwerp van een uitwerkingsplan en een besluit hogere grenswaarde geluid voor de locatie Geerpark fase 2B-2 in Vlijmen. Deze besluiten maken de ontwikkeling van circa 75 woningen op die locatie mogelijk. De ontwerpbesluiten liggen gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

5.

Onderzoeken voor maatregelen IHP

Behandelvoorstel

Het college heeft € 43.224 beschikbaar gesteld voor onderzoeken bij diverse schoolgebouwen voor de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Stukken

6.

Collectieve aanbesteding publieke laadinfrastructuur voor opladen elektrische auto’s

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om deel te nemen aan het aanbestedingstraject dat door de provincie Noord-Brabant wordt georganiseerd voor het contracteren van een nieuwe aanbieder die openbare laadpalen voor elektrische auto’s kan realiseren.

Stukken

7.

Verkoop brandweerkazernes Vlijmen en Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de brandweerkazernes met grond en toebehoren aan de Burgemeester Zwaansweg 2a in Vlijmen en de Garnizoenstraat 2 in Heusden te verkopen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Stukken

8.

Tweede besluit op aanvraag omgevingsvergunning voor biomassakachel aan de Duinweg in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om alsnog een eerdere vergunning voor een tijdelijke opslagsilo en zeecontainer voor een biomassakachel, op een perceel aan de Duinweg (ongenummerd) kadastraal bekend Drunen sectie D3608, te weigeren. De vergunning werd op 22 oktober 2019 door de rechtbank vernietigd in verband met een te hoge stikstofuitstoot bij gebruik van de kachel.

Stukken

9.

Opdracht voor het houden van toezicht op de Wmo in 2020 aan GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de GGD Hart voor Brabant voor komend jaar weer opdracht te geven om te fungeren als toezichthouder op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het mandaat aan de directeur om toezichthouders Wmo aan te wijzen loopt door. Met dit besluit kan de GGD Hart voor Brabant het toezicht op de kwaliteit van de ondersteuning binnen de Wmo uitvoeren.

Stukken

10.

Invoering Wet verplichte GGZ

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om bij de uitvoering van de Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg), die ingaat op 1 januari 2020, zo veel mogelijk aan te sluiten bij de regio Hart van Brabant. De hoorplicht binnen de Wvggz wordt lokaal belegd. De implementatie van de Wvggz wordt in 2020 goed gemonitord.

Stukken

11.

Inzet uitbreiding buurtsportcoach

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan Stichting de Schroef 0,92 formatie beschikbaar te stellen voor de inzet van een buurtsportcoach zorg.

Stukken

12.

Wijziging tarieven informeel pgb 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de tarieven voor informeel persoonsgebonden budget voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd te wijzigen vanaf 2020. Ze sluiten daardoor nu goed aan bij de visie dat een persoonsgebonden budget voor informele ondersteuning een waardering is. De tarieven worden hiermee ook vereenvoudigd.

Stukken

13.

Aanvullende vraag ex artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de kosten van de binnentuin De Voorste Venne

Behandelvoorstel

Het college heeft de aanvullende vraag van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de kosten van de inrichting van de binnentuin van De Voorste Venne beantwoord.

Stukken

14.

Vaststellen canonpercentage en indexering 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het canonpercentage voor 2020 vast te stellen op het minimumpercentage van 4 procent inclusief 0,5 procent opslag voor administratie- en beheerskosten. Daarnaast worden alle lopende erfpachtovereenkomsten per 1 januari 2020 geïndexeerd met 2,7 procent.

Stukken

15.

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Behandelvoorstel

Per 1 januari 2020 is voortaan het arbeidsrecht ook van toepassing op gemeenteambtenaren. Het college heeft daarom het nieuwe Personeelshandboek gemeente Heusden vastgesteld met daarin de arbeidsvoorwaarden die aanvullend zijn op de cao gemeenten. Met de komst van dit personeelshandboek worden tegelijkertijd een aantal lokale regelingen ingetrokken.

Stukken

16.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over toezeggingen toelichting De Voorste Venne: akkoord
Raadsinformatiebrief over fietspad Elshoutse Zeedijk: akkoord
Raadsinformatiebrief over toezegging bodemrapporten PFAS: akkoord
Raadsinformatiebrief over toezegging paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing begroting: akkoord

Stukken

Uitgelicht