Besluitenlijst 18 februari 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 februari 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 11 februari 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 11 februari 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Beleidskader 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het Beleidskader 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Het Beleidskader 2021 bevat de uitgangspunten voor de programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio. Het negatieve budgettaire effect voor onze gemeente bedraagt € 91.300. Naar verwachting neemt de raad op 24 maart aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’, convenant regionale samenwerking 2021-2024 en basisdocument samenwerkingsafspraken van de Regio Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om, voor het continueren van de regionale samenwerking in Noordoost-Brabant, om de Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ van Regio Noordoost-Brabant vast te stellen, kennis te nemen van de samenwerkingsafspraken en in te stemmen met het convenant ‘regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2021-2024’. Daarnaast wordt de raad voorgesteld om in te stemmen met een financiële bijdrage van € 3 per inwoner per jaar voor de periode 2021-2024 en kennis te nemen van de nieuwe Strategische Agenda van Stichting AgriFood Capital en van de strategische WERKagenda ‘Op weg naar 2030’ van Noordoost Brabant Werkt.
Daarbij stelt het college de raad voor om het gesprek aan te gaan over de meerwaarde van AgriFood Capital voor Heusden om de samenwerking in dit opzicht naar de toekomst toe te continueren. Het voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering op 24 maart aanstaande.

Stukken

4.

Beleidsmatige en financiële kaders 2021-2024 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om onder voorbehoud in te stemmen met de algemene financiële en beleidsmatige kaders 2021-2024 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Deze kaders bevatten de uitgangspunten voor de begroting 2021 van het streekarchief. Het voorbehoud gaat over incidentele, aanvullend benodigde, financiële middelen voor de digitalisering van bouwdossiers. Het voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering op 24 maart aanstaande.

Stukken

5.

Economische Agenda Heusden 2020-2023

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de notitie ‘Economische Agenda Heusden 2020-2023’ vast te stellen. De notitie bevat economische actiepunten die de afgelopen maanden in overleg met ondernemers zijn aangevuld en aangescherpt. Verder wordt daarin beschreven hoe wordt omgegaan met de economische agenda. Naar verwachting neemt de raad op 24 maart aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

6.

Kadernota van de GGD Hart voor Brabant en kaderbrief van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de kadernota 2021 ‘Mensen gezonde kansen bieden’ van GGD Hart voor Brabant en dit als zienswijze kenbaar te maken. De kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting 2021 die later dit jaar volgt. Verder stelt het college de raad voor om kennis te nemen van de kaderbrief 2021 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord. Naar verwachting neemt de raad op 24 maart aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

7.

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Heusden 2020’ vast te stellen. Naar verwachting neemt de raad op 24 maart aanstaande hierover een besluit.

Stukken

8.

Vervanging van de toplaag van zes tennisbanen op sportpark De Hoge Heide

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een krediet van € 163.500 beschikbaar te stellen voor de vervanging van de toplaag van zes tennisbanen op sportpark De Hoge Heide in Vlijmen. De tennisbanen worden gehuurd door LTC De Hoge Heide. Het voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering op 24 maart aanstaande.

Stukken

9.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 4de herziening’ (reparatie De Hoeven 52-52a)

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 4de herziening’ opnieuw en gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan betreft een reparatie vanwege de uitspraak van de Raad van State op een ingesteld beroep tegen het bestemmingsplan ‘Heusden Buitengebied, 4de herziening’. Het gaat daarbij over het perceel De Hoeven 52-52a in Haarsteeg, waar in plaats van één nu twee woningen worden toegestaan. Naar verwachting neemt de raad op 24 maart aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

10.

Vaststelling bestemmingsplan 'Tongerloostraat 16 te Elshout'

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Tongerloostraat 16 te Elshout’ vast te stellen. Dit plan maakt de bouw van een bedrijfswoning mogelijk. De raad neemt naar verwachting op 24 maart aanstaande een besluit over dit voorstel. Ook heeft het college een hogere geluidgrenswaarde vastgesteld voor het perceel.

Stukken

11.

Vervolg versnelling van de aanleg van glasvezel in de kernen

Behandelvoorstel

Het college wil de aanleg van glasvezel in de kernen van onze gemeente versnellen en heeft besloten om voor de begeleiding hiervan een vervolgopdracht te verlenen aan het bedrijf Close the Gap.

Stukken

12.

Koop- en verkoopovereenkomst met VvE VillasDrune, Cederstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met de Vereniging van Eigenaren VillasDrune, eigenaar van panden aan de Cederstraat in Drunen, een koop- en verkoopovereenkomst voor stroken grond aan te gaan. Aanleiding hiervoor is de realisatie van de SnelFietsRoute tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk en plaatsing van een afvalverzamelcontainer. Ook is er voor een strook grond een bruikleenovereenkomst gesloten. Hiermee wordt een in het verleden ontstane situatie rechtgezet.

Stukken

13.

Aan- en verkoop van diverse percelen aan de Herptseweg in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een aan- en verkoopovereenkomst aan te gaan, waarbij de gemeente 365 vierkante meter grond koopt en 16.512 vierkante meter verkoopt. Het gaat om grond aan de Herptseweg in Oudheusden.

Stukken

14.

Start van de procedure voor de kap van drie eiken aan de Tuinbouwweg 94 in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een vergunning aan te vragen voor het kappen van 3 eiken ter hoogte van de Tuinbouwweg 94 in Vlijmen. De bomen worden op het voorterrein van Tuinbouwweg 94 gecompenseerd met het planten van 3 esdoorns.

Stukken

15.

Vragen ex art. 43 RvO van raadslid F. ten Cate (GroenLinks) over het Schone Lucht Akkoord

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. ten Cate (GroenLinks) over het Schone Lucht Akkoord.

Stukken

16.

Vragen ex art. 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over aanwezigheid van loden waterleidingen in de gemeentelijke gebouwen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de aanwezigheid van loden waterleidingen in gemeentelijke gebouwen.

Stukken

17.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over Woonvisie 2020-2025; akkoord
Raadsinformatiebrief over toezegging verantwoording exploitatie O3 Heusden 2018; akkoord
Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan ‘Haarsteegsestraat 101a, Haarsteeg’; akkoord

Stukken

18.

Resultaat zelfevaluatie basisregistratie personen BRP 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de zelfevaluatie Basisregistratie Personen 2019. Op grond van de Wet basisregistratie personen (BRP) zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de BRP. De aanbevelingen die voortvloeien uit het onderzoek worden verwerkt in de jaarlijkse evaluatie van het Informatiebeveiligingsplan 2019-2022.

Stukken

Uitgelicht