Besluitenlijst 18 juni 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 18 juni 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 11 juni 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 11 juni 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Beantwoording schriftelijke raadsvragen bij het jaarverslag/jaarrekening 2018/voorjaarsnota 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de antwoorden op de schriftelijke vragen van de raadsfracties over het jaarverslag/jaarrekening 2018 en de voorjaarsnota 2019. Deze antwoorden worden aan de raad toegestuurd. Het jaarverslag/jaarrekening en de voorjaarsnota worden behandeld in de raadsvergadering van dinsdag 25 juni 2019.

Stukken

3.

Uitkomsten meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds

Behandelvoorstel

Het college heeft de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2019. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor gemeenten. De uitkomsten van de meicirculaire zijn bepalend voor het opnemen van de gemeentefondsuitkering in de begroting 2020.

Stukken

4.

Uitbreiding mandaatregeling voor cluster Vastgoed

Behandelvoorstel

Het college mandateert het sluiten, wijzigen en beëindigen van huur- en bruikleenovereenkomsten voor particulieren en bedrijven ten aanzien van gronden aan de manager ‘Projecten, Beleid en Beheer Openbare Ruimte, Civiele Werken en Vastgoed’. Daarnaast verleent de burgemeester een algemene volmacht aan voornoemde manager om de overeenkomsten namens de gemeente te ondertekenen.

Stukken

5.

Digitaal post versturen

Behandelvoorstel

Het college van Heusden heeft besloten bij het in gebruik nemen van het nieuwe zaaksysteem over te gaan naar het digitaal versturen van alle brievenpost. Hierbij wordt uitgegaan van de opgegeven voorkeur van de ontvanger van de post. Die kan aangeven de post digitaal te willen ontvangen via MijnOverheid.nl of analoog via de post. Deze nieuwe manier van werken wordt voorafgegaan door een overgangsperiode van minimaal een half jaar en uitgebreide communicatie.
Het college maakt gebruik van de mogelijkheid om af te wijken van het inkoopbeleid en de opdracht enkelvoudig onderhands aan Postex te gunnen.

Stukken

6.

Uitvoeringsovereenkomst jeugdhulp Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft de nieuwe Uitvoeringsovereenkomst regionale jeugdhulptaken van de regio Hart van Brabant vastgesteld. Sinds 1 januari 2015 voert regio Hart van Brabant een aantal taken op het gebied van jeugdhulp uit voor negen gemeenten in Midden-Brabant, waaronder gemeente Heusden. De nieuwe uitvoeringsovereenkomst is geactualiseerd en vormt de basis voor de continuering van jeugdzorg voor gemeente Heusden in regionaal verband.

Stukken

7.

Samenwerkingsovereenkomst Van Gogh National Park in oprichting

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met de concept samenwerkingsovereenkomst Van Gogh National Park in oprichting en hiervoor een eenmalige bijdrage van 10.000 euro toe te zeggen.

Stukken

8.

Strategische meerjarenagenda 2019-2023 van de Regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het concept van de strategische meerjarenagenda 2019-2023 Regio Hart van Brabant, getiteld ‘Kloppend hart van metropoolregio Brabant’. Naar verwachting neemt de raad op 2 juli aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

9.

Uitvoeringsprogramma VTH Wabo 2019 en verlenging Omgevingsbeleidsplan

Behandelvoorstel

Het college besloot om het Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2019 vast te stellen. Ook besloot het college het ‘Strategisch Omgevingsbeleidsplan 2015-2018’ met de daarbij behorende ‘Omgevingsanalyse’ en het Operationeel Omgevingsbeleidsplan 2015 - 2018 te verlengen tot 1 januari 2020.

Stukken

10.

Regeling vergoeding beeldschermbril

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de vergoeding voor een beeldschermbril voor medewerkers van de gemeente te verhogen en hiervoor een nieuwe regeling vast te stellen.

Stukken

11.

Verzoek tot uitstel van betaling van stichting De Voorste Venne

Behandelvoorstel

We willen een bruisend cultureel centrum in onze gemeente. Door een verbouwing hebben we bij De Voorste Venne een prachtige locatie. Stichting De Voorste Venne heeft ons benaderd voor hulp in het eerste jaar. Als gemeente willen we De Voorste Venne, de medewerkers en de gebruikers helpen. Het college van Heusden heeft besloten uitstel van betaling te verlenen voor alle openstaande nota’s, de subsidietermijn van 1 juli zo snel mogelijk uit te betalen en in te stemmen met het verzoek tot uitstel voor het indienen van de jaarrekening 2018 tot 1 september 2019. Daarnaast is het college onder voorwaarden bereid een aanvullende subsidie te verlenen van € 20.000. Over deze voorwaarden wordt volgende week besloten.

Stukken

Uitgelicht