Besluitenlijst 19 mei 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 19 mei 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 12 mei 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 12 mei 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarstukken 2019, kaderbrief en begroting 2021 Regio Hart van Brabant-Midpoint Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 van de Regio Hart van Brabant en kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en de kaderbrief 2021. Daarbij wordt de jaarbijdrage als taakstellend beschouwd met het oog op het definitief maken van het uitvoeringsprogramma 2020-2021. Bij voorbaat wordt dan ook gesteld dat er geen ruimte is voor eventuele aanvullende verzoeken om extra middelen. Naar verwachting neemt de raad op 7 juli aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het concept van het jaarplan en de ontwerpbegroting 2021 van de Regio Noordoost Brabant. Daarbij geldt de opmerking dat de gemeentelijke jaarbijdrage taakstellend is voor de uitwerking in werkplannen voor 2021 en dat deze werkplannen tijdig moeten worden voorgelegd aan de deelnemers. Naar verwachting neemt de raad hierover op 7 juli aanstaande een besluit.

Stukken

4.

Herijking begroting Regio Hart van Brabant 2020

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de herijking van de begroting Regio Hart van Brabant 2020 en dit als zienswijze kenbaar te maken. Naar verwachting neemt de raad hierover op 7 juli aanstaande een besluit.

Stukken

5.

Vrijgave aanbesteding en krediet herinrichting Kerkstraat Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het ontwerp en het bestek voor het project ‘herinrichting van de Kerkstraat in Nieuwkuijk’ vrij te geven voor aanbesteding en de benodigde financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen. De bewoners van de Kerkstraat zijn tijdens een inloopavond in maart jl. (vóór de afgekondigde coronamaatregelen) geïnformeerd over de werkzaamheden.

Stukken

6.

Concept-bod Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Op 24 maart 2020 heeft het college besloten om het concept-bod REKS, na consultatie van de gemeenteraad, te willen vaststellen. De gemeenteraad heeft op 12 mei 2020 het concept-bod besproken en daarbij geen wensen en bedenkingen aan het college meegegeven. Het college heeft daarom het concept-bod REKS nu vastgesteld.

Stukken

7.

Jaarverantwoording kinderopvang 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft het gemeentelijk verslag ‘Jaarverantwoording Kinderopvang Heusden 2019’ vastgesteld. Hierin staan gegevens over de registratie van, het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. De verantwoording wordt toegestuurd aan de Inspectie van het Onderwijs en is ter kennisname aangeboden aan de raadsleden.

Stukken

8.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief project Intensivering Toezicht veehouderijen: Akkoord

Stukken

Uitgelicht