Besluitenlijst 21 januari 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 januari 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Indexering subsidie combinatiefunctionarissen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om met ingang van 2020 de subsidies voor de combinatiefuncties sport en cultuur op basis van de oude regeling ‘Impuls Brede Scholen Sport en Cultuur’ te indexeren met de CBS-index voor cao-lonen in de gesubsidieerde sector, conform de indexering van de budgetsubsidies voor organisaties met beroepskrachten. Voor 2020 is het percentage 1,65 procent.

Stukken

2.

GZ Gedifferentieerde grondprijzen 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de gedifferentieerde grondprijzen vastgesteld die met ingang van 1 januari 2020 gelden voor de diverse locaties waar vrije kavels en bedrijfskavels worden aangeboden.

Stukken

3.

Beleidsregel Budget plan tegen eenzaamheid

Behandelvoorstel

Het college heeft de beleidsregels ‘Budget Plan tegen eenzaamheid’ vastgesteld. Hierin staan de criteria om in aanmerking te komen voor het budget dat er is voor initiatieven die specifiek gericht zijn op het terugdringen van eenzaamheid. Zowel breed gedragen particuliere initiatieven van inwoners en vrijwilligersorganisaties als vernieuwende initiatieven van maatschappelijke partners kunnen in aanmerking komen.

Stukken

4.

Decembercirculaire 2019 algemene uitkering gemeentefonds

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van de decembercirculaire gemeentefonds 2019. Daarbij is besloten om bij het opstellen van de jaarrekening 2019 een bedrag van € 247.165 te bestemmen voor de uitvoering van het Klimaatakkoord zodat deze middelen beschikbaar blijven in 2020. Na aftrek van dit bedrag is het netto effect van de decembercirculaire op het saldo 2019 € 381.825 positief. Ook meerjarig laat de uitkomst van de circulaire een beperkt positief effect zien voor het begrotingssaldo. De raad wordt hierover met een raadsinformatiebrief geïnformeerd

Stukken

5.

Openbare besluitenlijst college 14 januari 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 14 januari 2020 vastgesteld.

Stukken

Uitgelicht