Besluitenlijst 21 mei 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 21 mei 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 14 mei 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 14 mei 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarverslag en jaarrekening 2018

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het jaarverslag en de jaarrekening 2018 vast te stellen. In de jaarstukken wordt zowel inhoudelijk als financieel teruggeblikt op 2018. Welke voorgenomen doelstellingen zijn bereikt en in hoeverre wijken de kosten en opbrengsten af van datgene wat in de begroting was opgenomen? Het resultaat van de jaarrekening bedraagt € 2.909.000 voordelig. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 25 juni aanstaande.

Stukken

3.

Eerste bestuursrapportage 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de eerste bestuursrapportage 2019 vast te stellen. Deze rapportage brengt in beeld waar en hoeveel de inkomsten en uitgaven naar verwachting eind 2019 afwijken ten opzichte van de begroting 2019. Het gaat om een inschatting per april 2019. Het financiële resultaat van deze bestuursrapportage is € 134.000 positief. Omdat de tweede bestuursrapportage 2018 een verwacht negatief begrotingssaldo van € 291.000 liet zien, komt het bijgestelde verwachte begrotingssaldo eind 2019 nu uit op € 157.000 negatief. De eerste bestuursrapportage wordt geagendeerd voor de raadsvergadering op 25 juni aanstaande.

Stukken

4.

Voorjaarsnota 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de voorjaarsnota 2019 vast te stellen. In de voorjaarsnota wordt het meerjarig financieel perspectief uiteengezet. De nota vormt de basis voor de begroting 2020 en de daarin opgenomen meerjarenraming. Verder worden in de voorjaarsnota voorstellen gedaan over nieuwe bestedingen en besparingen vanaf 2020. Het voorstel komt op de agenda van de raadsvergadering op 25 juni aanstaande.

Stukken

5.

Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 e.v. Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van Baanbrekers en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van Baanbrekers. Het college stelt verder voor om over deze ontwerpbegroting 2020 een zienswijze in te dienen. De zienswijze richt zich op een lagere inwonerbijdrage voor Baanbrekers. Naar verwachting neemt de raad op 25 juni aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

6.

Jaarstukken 2018 en begroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en in te stemmen met de begroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant. Naar verwachting neemt de raad op 25 juni aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

7.

Jaarrekening 2018, begroting 2020 en wijziging gemeenschappelijke regeling RAV

Behandelvoorstel

Het college heeft de gewijzigde gemeenschappelijke regeling ‘Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord’ vastgesteld en stelt de raad voor om dat ook te doen. Daarnaast stelt het college de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en in te stemmen met de begroting 2020 van de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord. In beide stukken zitten geen gemeentelijke bijdragen. Naar verwachting neemt de raad op 25 juni aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

8.

Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ‘Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden’ en de daarbij behorende ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen’ vast te stellen. Naar verwachting neemt de raad op 2 juli aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

9.

Voortgang verkoop Wijksestraat 6 Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in onderhandeling te gaan met de hoogste bieder over de verkoop van het pand Wijksestraat 6 in Heusden.

Stukken

10.

Afronding kavelruil

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten tot een kavelruil. Met deze ruiling geeft de gemeente invulling aan het realiseren van meerdere doelstellingen waaronder het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en het verbeteren van landbouwstructuur voor de betrokken agrariërs.

Stukken

11.

Vaststellen budget buitenonderhoud lokalen bewegingsonderwijs 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bedrag van € 86.852 aan Stichting Scala beschikbaar te stellen voor het vervangen van de dakbedekking, inclusief dakranden en lichtkoepels bij gymzaal Lambertus in Haarsteeg.

Stukken

Uitgelicht