Besluitenlijst 23 april 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 april 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 16 april 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 16 april 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Extra krediet voor renovatie atletiekbaan in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de opdracht te gunnen voor het renoveren van de atletiekbaan in sport- en recreatiepark De Schroef. De werkelijke kosten vallen hoger uit dan geraamd. De financiële gevolgen worden verwerkt in de eerste bestuursrapportage. De renovatiewerkzaamheden worden dit voorjaar uitgevoerd.

Stukken

3.

Vaststellen van diverse plannen voor zwembad Die Heygrave voor het Keurmerk Veilig & Schoon

Behandelvoorstel

Het college heeft diverse plannen vastgesteld voor zwembad Die Heygrave in Vlijmen. Het gaat onder meer over een toezichtplan, een calamiteitenplan en een ontruimingsplan. De vastgestelde plannen zijn noodzakelijk om te kunnen voldoen aan het Keurmerk Veilig & Schoon.

Stukken

4.

Ontwerp van het wijzigingsbesluit De Hoeven achter nr. 46 Haarsteeg

Behandelvoorstel

Het college stemt in met het ontwerp van het wijzigingsbesluit ‘De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg’. Dit wijzigingsbesluit maakt de bouw van een woning mogelijk. Het plan ligt vanaf 2 mei aanstaande zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

5.

Collegeverklaring ENSIA 2018 over informatiebeveiliging DigiD en SUWInet

Behandelvoorstel

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is een project gestart om beter inzicht en grip op de
informatieveiligheid te krijgen. Een van de instrumenten daarvoor is de jaarlijkse Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). Om te toetsen of de gemeente regie heeft op haar informatieveiligheid, is er voor de onderdelen DigiD en Suwinet een audit gehouden. Het college heeft een verklaring vastgesteld waarin staat dat de gemeente hiervoor aan de normen voldoet.

Stukken

6.

Zelfevaluatie ENSIA 2018 over BAG en BGT

Behandelvoorstel

De gemeente houdt registraties bij van de adressen, gebouwen en topografie in onze gemeente en is verplicht om hierover jaarlijks verantwoording af te leggen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het college heeft hiervoor twee rapportages vastgesteld die worden toegestuurd aan het genoemde ministerie. Hoewel aan de uitkomsten van de verantwoordingsrapportages nog geen kwalificaties worden gehangen, mogen we, gelet op de resultaten en afgezet tegenover andere gemeenten, concluderen dat onze gemeente goed op weg is.

Stukken

7.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid A.J. Gorter (D66) over beschermd wonen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid A.J. Gorter (D66) over beschermd wonen beantwoord.

Stukken

8.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. ten Cate (GroenLinks) over het WiFi4EU-initiatief

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. ten Cate (GroenLinks) over het WiFi4EU-initiatief. WiFi4EU is een initiatief dat is bestemd voor overheidsinstanties uit de EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen en dat zich richt op het verhogen van toegankelijkheid tot internet via wifi-hotspots in openbare ruimten.

Stukken

Uitgelicht