Besluitenlijst 23 juni 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 23 juni 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 16 juni 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 16 juni 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Uitkomsten meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de meicirculaire gemeentefonds 2020. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron voor gemeenten en de uitkomsten van de meicirculaire zijn bepalend voor het opnemen van de gemeentefondsuitkering in de gemeentelijke begroting 2021. Op 1 juli vergadert de raad over de voorjaarsnota 2020 waarin het financieel perspectief van de gemeente voor 2021 en verder aan de orde is. Omdat deze circulaire hierop van invloed is, wordt de raad voorafgaand aan deze vergadering geïnformeerd over de uitkomsten van de circulaire. Ten opzichte van de nu geraamde inkomsten bedraagt het positieve effect voor de begrotingsruimte voor de jaren 2021 t/m 2024 respectievelijk € 330.000, € 739.000, € 415.000 en € 237.000.

Stukken

3.

Beantwoording technische vragen van raadsfracties bij het jaarverslag 2019 en de voorjaarsnota 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de schriftelijke vragen van de raadsfracties over het jaarverslag/jaarrekening 2019 en de voorjaarsnota 2020 beantwoord. Het jaarverslag/jaarrekening en de voorjaarsnota worden behandeld in de raadsvergadering van woensdag 1 juli aanstaande.

Stukken

4.

Bekrachtiging geheimhouding documenten

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de verplichting tot geheimhouding te bekrachtigen, die het heeft opgelegd over de bij de jaarrekening 2019 behorende herziene grondexploitatieberekeningen en het antwoord op een vraag daarover, de grondexploitatieverkenningen, het overzicht met gesignaleerde risico’s en het begeleidend schrijven grondexploitaties. Naar verwachting neemt de raad hierover een besluit tijdens de raadsvergadering op 1 juli aanstaande.

Stukken

5.

Aanvraag bouw van twee woningen aan de Onsenoortsestraat in Nieuwkuijk

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in principe medewerking te willen verlenen aan de aanvraag voor de bouw van twee woningen aan de Onsenoortsestraat (naast nummer 45) in Nieuwkuijk en hiervoor af te wijken van de beleidsregel particuliere woningbouw.

Stukken

6.

Wijzigingsplan en hogere grenswaarde geluid Jacob van Lennepstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft een wijzigingsplan en een hogere grenswaarde voor geluid vastgesteld voor een locatie aan de Jacob van Lennepstraat in Vlijmen. Hierdoor wordt de ontwikkeling van vijftien woningen op die locatie mogelijk. De besluiten liggen gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kan nog beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze bij het college kenbaar te maken.

Stukken

7.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Elshout, 2e herziening, Elshoutseweg 3’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Elshout, 2e herziening, Elshoutseweg 3’. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een bedrijfsgebouw te realiseren van maximaal 400 vierkante meter voor het bestaande bedrijf op het perceel aan de Elshoutseweg 3 in Elshout. Het plan ligt vanaf 25 juni 2020 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

8.

Randvoorwaarden fairtrade gemeente Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een raadsinformatiebrief over de randvoorwaarden om een fairtrade gemeente te worden, toe te sturen aan de raadsleden. Dit gebeurt in reactie op een motie die de raad op 7 november 2019 hierover aannam. De raadsinformatiebrief bevat ook het standpunt van het college over dit onderwerp.

Stukken

9.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. v.d. Lee (Heusden Transparant) over de benadering van alleenstaande 70plussers in relatie tot eenzaamheid

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de brief waarmee alleenstaande 70-plussers zijn benaderd in relatie tot eenzaamheid.

Stukken

10.

Beantwoording korte termijntoezeggingen uit de afgelopen informatievergaderingen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten over de afdoening van de toezeggingen die in de afgelopen informatievergaderingen werden gedaan. Het betreft toezeggingen over voorstellen voor de komende raadsvergaderingen op 1 en 7 juli.

Stukken

Uitgelicht