Besluitenlijst 23 oktober 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
woensdag 23 oktober 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 15 oktober 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 15 oktober 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Beantwoording technische raadsvragen bij de begroting 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met de antwoorden op de technische vragen van de raadsfracties over de begroting 2020. Deze antwoorden worden aan de raadsleden toegestuurd. De begroting 2020 wordt behandeld in de raadsvergadering van donderdag 7 november 2019.

Stukken

3.

Verzoek Stichting De Voorste Venne

Behandelvoorstel

De ontwikkeling naar een bruisend cultureel centrum in De Voorste Venne kost tijd en dat zorgt voor financiële zorgen in het opstartjaar. In juni jl. is daarom besloten om Stichting De Voorste Venne en haar gebruikers te helpen met de acute financiële problemen van het eerste jaar. Na een recente, tweede hulpvraag van het bestuur van de stichting heeft het college besloten om aan de stichting uitstel van betaling te verlenen voor alle openstaande nota’s tot en met 31 december 2019 en een aanvullende subsidie van € 25.000 te verlenen om voor de periode tot en met 31 december 2019 een interim-manager in te huren. Daarbij is het de verwachting dat de raad in december een besluit neemt over de toekomst van De Voorste Venne op lange termijn.

Stukken

4.

Bekrachtiging opgelegde geheimhouding

Behandelvoorstel

Het college heeft in de afgelopen weken geheimhouding opgelegd over een aantal documenten en stelt de raad voor om deze geheimhouding nu te bekrachtigen. Het gaat hierbij om een overzicht van cultuurgronden (behorende bij de begroting 2020), een brief van de Vereniging van Contractanten afvalsturing Brabant met een bijbehorende raadsinformatiebrief en een verzoek van Stichting De Voorste Venne met bijbehorende raadsinformatiebrief. Naar verwachting neemt de raad op 29 oktober aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

5.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Steenenburg’

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ˈSteenenburgˈ. Dit plan maakt herontwikkeling mogelijk van het gebied Steenenburg. Het voorziet in de realisatie van een hightech bedrijvencampus met een medisch research- en ontwikkelcentrum in combinatie met daaraan gerelateerde bedrijvigheid en de bouw van maximaal 226 woningen met bijbehorende voorzieningen als infrastructuur, groen en water. Daarnaast richt het plan zich op het behoud en revitaliseren van de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden van het gebied. Zo wordt een hoogwaardig en uniek woon- en werklandschap tot stand gebracht. Het plan en het ontwerpbesluit tot vaststelling van de hogere grenswaarden liggen vanaf 31 oktober ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

6.

Objectverlichting in de vesting Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de veerpoort, molen en brug in de vesting Heusden voortaan sfeervol aan te lichten.

Stukken

7.

Aanpassingen basisschool De Bussel in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een bedrag van € 37.500 beschikbaar te stellen aan stichting Scala voor aanpassingen aan basisschool De Bussel in Vlijmen.

Stukken

8.

Vervanging basketbalinstallaties in sporthal Die Heygrave

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om drie basketbalinstallaties en drie verrijdbare installaties te vervangen in sporthal Die Heygrave in Vlijmen.

Stukken

9.

Verkoop Wijksestraat 6 Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het perceel met pand aan de Wijksestraat 6 in Heusden te verkopen aan Stimulans Vastgoed B.V.. Daarnaast geeft het college deze koper toestemming om alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een door de koper en zijn projectpartner (aannemer) op te richten B.V., mits deze rechtsopvolger zich op dezelfde wijze als de koper aan de gemeente verbindt.

Stukken

10.

Beslissing op bezwaren tegen omgevingsvergunning voor Grotestraat 4 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de gevraagde vergunning voor het gebruiken van het bijgebouw op het perceel aan Grotestraat 4 in Drunen als bed & breakfast alsnog te weigeren. Hiermee komt het college in de bezwaarschriftenprocedure terug op zijn eerder genomen besluit.

Stukken

11.

Vergunningen ingevolge de Wet op de lijkbezorging voor crematorium Maaslanden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om aan DELA Uitvaartverzorging N.V. een vergunning te verlenen op grond van de Wet op de lijkbezorging voor het crematorium Maaslanden in Nieuwkuijk en voor het verstrooien van crematie-as op het terrein van dit crematorium.

Stukken

12.

Reactie op oordeel IBT van de provincie Noord-Brabant op verslag archiefinspectie 2018

Behandelvoorstel

Het college heeft gereageerd op de bevindingen van de afdeling Interbestuurlijke Toezicht (IBT) van de provincie Noord-Brabant over het jaarlijkse verslag van de streekarchivaris. De jaren 2019 en 2020 staan in het teken van de implementatie van het nieuwe zaaksysteem, de vernietiging van informatie uit het oude zaaksysteem en de migratie/conversie naar het nieuwe systeem. Dat geldt ook voor het regelen van substitutie (vervanging) voor de te bewaren archiefbescheiden zodat ook het archief geheel digitaal wordt. Daarna worden de gesignaleerde aandachtspunten opgepakt.

Stukken

-

Raadsinformatiebrief over verkeerssituatie kruispunt Duinweg - Klinkert Drunen

Behandelvoorstel

akkoord

Stukken

13.

Raadsinformatiebrief over ICT-projecten

Behandelvoorstel

akkoord

Uitgelicht