Besluitenlijst 24 maart 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 maart 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 17 maart 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 17 maart 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Concept-bod Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college is van plan om het ‘Concept-bod Regionale Energie en Klimaatstrategie Hart van Brabant’ (REKS) vast te stellen. In de REKS staat hoe de regio Hart van Brabant bij gaat dragen aan het landelijke doel van 49% CO2 besparing in 2030. Het concept-bod REKS wordt eerst voorgelegd aan de gemeenteraad voor een reactie. Hierna neemt het college een definitief besluit en wordt het concept-bod REKS vervolgens aangeboden aan de betrokken minister. Het voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande.

Stukken

3.

Kadernotitie windenergie

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ‘Kadernotitie windenergie’ vast te stellen. Deze kadernotitie is samen met betrokken inwoners en duurzaamheidspartners tot stand gekomen. De ingediende zienswijzen over het ontwerp van de kadernotitie zijn verwerkt in de definitieve versie. De kadernotitie beschrijft welke mogelijkheden er zijn voor windenergie in de gemeente en onder welke voorwaarden. Naar verwachting komt het voorstel op de agenda van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande.

Stukken

4.

Startnotitie omgevingsvisie

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de startnotitie voor de omgevingsvisie vast te stellen. Deze startnotitie bevat de uitgangspunten en de ambities voor de omgevingsvisie die de raad in 2021 wil vaststellen. Naar verwachting komt het voorstel op de agenda van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande.

Stukken

5.

Maatschappelijke voorzieningen in woonwijk De Grassen in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college zet voor de volgende fase van woonwijk De Grassen in Vlijmen, naast de bouw van woningen, ook in op de realisatie van vervangende nieuwbouw voor basisschool De Bussel, een gym- of sportzaal, een kinderopvangfaciliteit en een gezondheidscentrum. Het college stelt de raad voor om hiermee in te stemmen en wil vervolgens met een voorstel komen voor de keuze tussen een gymzaal en sportzaal, en de keuze voor een kinderopvangfaciliteit in of bij de vervangende nieuwbouw. Verder wil het college onderzoek doen naar de potentie van de vrijkomende locatie van De Bussel. Het college stelt de raad ten slotte voor om in de grondexploitatie De Grassen rekening te gehouden met een mogelijk negatief effect dat kan oplopen tot € 800.000. Naar verwachting komt het voorstel op de agenda van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande.

Stukken

6.

Eigendom, beheer en vervanging kunstgras hockeyvelden en uniformering met voetbal

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om een krediet van € 1.290.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van twee kunstgrasvelden van hockeyvereniging MHCD en VMHC. Daarnaast wordt voorgesteld om drie kunstgrasvelden van deze verenigingen in eigendom over te nemen. De gemeente neemt dan ook alle onderhoudstaken over en er worden nieuwe huurtarieven ingevoerd. Het voorstel komt naar verwachting op de agenda van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande.

Stukken

7.

Krediet voorbereiding verwerking afvalwater omgeving Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college heeft een voorbereidingskrediet van € 45.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een businesscase voor de verwerking van afvalwater in de omgeving van Metal Valley in Drunen.

Stukken

8.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bosscheweg 85 Drunen’

Behandelvoorstel

Het college stemde in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bosscheweg 85, Drunen’. Dit bestemmingsplan biedt ruimte om de bestaande vrijstaande woning, inclusief bijgebouw, te renoveren en, met een corridor, de bestaande bijgebouwen te verbinden. Hiervoor wordt het bouwvlak vergroot en van vorm veranderd. Het plan ligt vanaf 2 april 2020 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

9.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ambrosiushof 1 Haarsteeg’

Behandelvoorstel

Het college stemde in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Ambrosiushof 1, Haarsteeg’. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een vrijstaande woning te realiseren op het perceel aan het Ambrosiushof naast nummer 3. Het plan ligt vanaf 2 april 2020 zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen worden ingediend.

Stukken

10.

Samenwerkingsovereenkomst voor deelname aan Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten deel te nemen aan de provinciale ‘Subsidieregeling Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’. Deze vervangt de oude ‘Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader’ van de provincie. De subsidieregeling stimuleert particulier en agrarisch natuurbeheer.

Stukken

11.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over uitrol 5G: Akkoord
Raadsinformatiebrief over stikstofberekening ontwikkeling Von Suppéstraat in Drunen: Akkoord

Stukken

Uitgelicht