Besluitenlijst 24 september 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 24 september 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 17 september 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 17 september 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Naar een Economische Agenda Heusden 2020-2023

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de notitie ‘Naar een Economische Agenda Heusden 2020-2023’ vast te stellen. De notitie bevat economische aandachtspunten die de komende maanden met ondernemers worden aangevuld en aangescherpt en het proces om te komen tot de genoemde economische agenda. Naar verwachting neemt de raad op 29 oktober a.s. een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Exploitatieplan Geerpark 6e herziening

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in te stemmen met het exploitatieplan Geerpark 6e herziening en dit aan de raad ter besluitvorming voor te leggen.

Stukken

4.

Plan tegen eenzaamheid Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het ‘Plan tegen eenzaamheid Heusden’ ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Het plan bevat de visie en doelstellingen waarmee de gemeente en haar partners de komende jaren op het gebied van eenzaamheid aan de slag gaan.

Stukken

5.

Voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van basisscholen De Dromenvanger en De Leilinde in Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de raad voorgesteld om een voorbereidingskrediet van € 373.000 beschikbaar te stellen aan Stichting Scala voor de nieuwbouw van de basisscholen De Dromenvanger en De Leilinde in Oudheusden. Eerder werd al een krediet van € 50.000 beschikbaar gesteld. Naar verwachting neemt de raad op 29 oktober aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

6.

Beëindiging van de samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) voor Metal Valley

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om mede op verzoek van de BOM de samenwerking met deze organisatie op bedrijventerrein Metal Valley te beëindigen.

Stukken

7.

Uitvoeringsregeling uitgifte geliberaliseerde pacht 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de ‘Uitvoeringsregeling uitgifte geliberaliseerde pacht 2020’ vastgesteld. Deze uitvoeringsregeling gaat in op 1 januari 2020 en is bestemd voor de uitgifte van (cultuur-)gronden die tijdelijk niet nodig zijn voor andere doelen en daarom in gebruik kunnen worden gegeven aan agrariërs in de vorm van een geliberaliseerde pachtovereenkomst. Verder heeft het college ook de pachtprijs voor 2020 vastgesteld en wordt voor een deel van de betrokken gronden een pilot duurzaam bodembeheer gestart.

Stukken

8.

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van de jaarrekening van 2018 en de begroting van 2020 van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.

Stukken

9.

Vestigen recht van opstal voor ondergrondse afvalcontainers op twee locaties

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een recht van opstal te vestigen voor de ondergrondse containers op de particuliere percelen aan de Lijsterbesstraat in Nieuwkuijk (kadastraal: gemeente Vlijmen, sectie M, nummer 1366) en aan de Vennestraat in Drunen (kadastraal: gemeente Drunen, sectie L, nummer 7415).

Stukken

10.

Huurovereenkomst met Regionaal Bureau voor Toerisme over Pelsestraat 17 in Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan met Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat (RBT) voor een gedeelte van het pand aan de Pelsestraat 17 in Heusden.

Stukken

11.

Vervolgvragen ex artikel 43 RVO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over broeikasgas waterpartijen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vervolgvragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over het vrijkomen van broeikasgassen uit stadswateren.

Stukken

12.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid D. Rijnders-Huisman (CDA) over Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid D. Rijnders-Huisman (CDA) over Steenenburg.

Stukken

-

Het college is akkoord met de volgende raadsinformatiebrieven:

Behandelvoorstel

• Plataanplein en Schoolstraat-Zuid
• Eikenprocessierups
• Dillenburg Prins Hendrikstraat

Stukken

Uitgelicht