Besluitenlijst 26 februari 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 februari 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 19 februari 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 19 februari 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Beleidskader 2020, Actualisatie Risicoprofiel 2018 en Beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de concepten van de Actualisatie Risicoprofiel 2018 en de Beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) onder voorwaarde dat het beleidsplan zal worden voorzien van een indicatieve financiële onderbouwing en vóór de vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt voorgelegd aan de gemeenteraden met de mogelijkheid om daarover hun zienswijzen in te dienen. Het Beleidskader 2020 bevat de uitgangspunten voor de programmabegroting 2020 van de VR. Een van die uitgangspunten betreft de voorgenomen verwerving van brandweerkazernes door de VR. Het college stelt voor om hierbij als voorwaarde te stellen dat de VR maatwerk levert voor de brandweerkazerne in Drunen. Ten slotte stelt het college de raad voor om aandacht te vragen voor nog enkele andere inhoudelijke en financiële punten. Naar verwachting neemt de raad op 2 april aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Kavelruil

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van een voorgenomen kavelruil waarbij circa 35.78.42 ha cultuurgrond in eigendom van de gemeente Heusden wordt ingebracht (verkocht) en circa 24.91.91 ha cultuurgrond wordt toebedeeld (aangekocht) aan de gemeente Heusden. De kavelruil geeft invulling aan het realiseren van verschillende doelstellingen waaronder de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, kavelstructuurverbetering en de verkoopdoelstelling van overbodige gronden. Het college stelt de raad voor om voor deze kavelruil een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.813.852. Naar verwachting neemt de raad op 2 april aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

4.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 en Ambitiekaart Energie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 vast te stellen. Het college stelt de raad voor om daarvan kennis te nemen en in te stemmen met de Ambitiekaart Energie. Deze ambitiekaart geeft een beeld van hoe we in onze gemeente het gezamenlijke ‘einddoel’ van een energieneutrale samenleving in 2050 denken te kunnen realiseren. Het uitvoeringsprogramma geeft aan wat we dit jaar daaraan gaan bijdragen.

Stukken

5.

Strategisch kader voor het project vervangende nieuwbouw De Dromenvanger/De Leilinde Oudheusden

Behandelvoorstel

Het college is van plan om het ‘Strategisch kader voor het project vervangende nieuwbouw De Dromenvanger/De Leilinde Oudheusden’ vast te stellen. Het college vraagt de raad of hij hierover zienswijzen of bedenkingen heeft. Naar verwachting neemt de raad hierover op 2 april aanstaande een besluit.

Stukken

6.

Kaderbrief 2020 Baanbrekers

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om Baanbrekers te verzoeken een aantal aandachtspunten te verwerken in de definitieve kaderbrief 2020 en voor het overige in te stemmen met deze kaderbrief van Baanbrekers. Naar verwachting neemt de raad op 2 april aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

7.

Beleidsvisie 2019-2023 en Kadernota 2020 GGD HvB

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de beleidsvisie 2019-2023 en de voorgestelde inwonerbijdrage in de kadernota 2020 van de GGD Hart voor Brabant. De kadernota bevat de uitgangspunten voor de begroting die later dit jaar volgt. Het college stelt de raad voor om op één specifiek punt, de wijze van indexering, een zienswijze in te dienen over de kadernota. Naar verwachting neemt de raad op 2 april aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

8.

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Heusden 2019’ vast te stellen. Naar verwachting neemt de raad op 2 april aanstaande hierover een besluit.

Stukken

9.

Uitvoeringskrediet voor renovatie atletiekbaan DAK in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de raad voor te stellen een investeringskrediet beschikbaar te stellen om de atletiekbaan voor DAK te kunnen renoveren. In totaal gaat het om een bedrag van € 267.000. Door compensatie van de btw bedragen de netto kosten voor de gemeente € 221.000.
Het is de bedoeling dat in het voorjaar 2019 gestart kan worden met de renovatie van de atletiekbaan. Naar verwachting neemt de raad op 2 april aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

10.

Bestuursopdracht fietspad Tuinbouwweg

Behandelvoorstel

Het college heeft een bestuursopdracht voor de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Tuinbouwweg vastgesteld.

Stukken

11.

Verkoop woon-werkkavels Kasteeldreef in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om drie woon-werkkavels ter grootte van respectievelijk 1.475, 1.601 en 1.666 vierkante meter aan de Kasteeldreef 46 in Drunen te verkopen. Behalve drie woningen komt er ook een autobedrijf.

Stukken

12.

Ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan woningaantallen'

Behandelvoorstel

Het college stemde in met het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan woningaantallen’. Dit plan regelt het aantal woningen dat is toegestaan voor delen van Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Een dergelijke regeling is op andere locaties binnen de gemeente al gangbaar. Het plan ligt vanaf 14 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. In deze periode kunnen zienswijzen bij de gemeenteraad worden ingediend. Naar verwachting neemt de raad hierover in het derde kwartaal van 2019 met de vaststelling van het bestemmingsplan een besluit.

Stukken

13.

Aanbesteding lichtmast- en abrireclame

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten de aanbesteding van de lichtmast- en abrireclame uit te besteden aan het bedrijf Accompany Media.

Stukken

14.

Beslissing op bezwaar over verzoek om handhaving Grotestraat 181 Drunen

Behandelvoorstel

Er is een bezwaarschrift ingediend tegen de afwijzing van een verzoek om handhavend op te treden tegen een schoorsteen/afvoerpijp op de aanbouw van een pand aan de Grotestraat 181 in Drunen. Het college heeft besloten het bestreden besluit beter te motiveren en in stand te laten. Daarnaast wijst het college het verzoek af om vergoeding van de kosten in verband met het behandelen van het bezwaar.

Stukken

15.

Vragen artikel 43 RvO van raadslid E. van Gessel (CDA Heusden) over afstoten oude mavo en gymzaal in de vesting Heusden

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid E. van Gessel (CDA) over het afstoten van de voormalige mavo en gymzaal in de vesting Heusden.

Stukken

Uitgelicht