Besluitenlijst 26 maart 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 maart 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 19 maart 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 19 maart 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Aanpassing van gebouw Het Trefpunt, Asterstraat 5 in Drunen voor het geven van onderwijs

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om € 152.000 inclusief btw beschikbaar te stellen aan stichting Scala om het gebouw Het Trefpunt, Asterstraat 5 in Drunen geschikt te maken als onderwijsgebouw voor de openbare basisschool Jongleren. Scala gaat voor het gebouw jaarlijks € 15.000 huur aan de gemeente betalen.

Stukken

3.

Toestemming aan Jan Kelders Beheer B.V. voor aanvragen van vergunning voor het kappen van houtopstanden in plan Steenenburg

Behandelvoorstel

Het college verleent aan Jan Kelders Beheer B.V. schriftelijke toestemming voor het aanvragen van een kapvergunning voor houtopstanden. Het gaat om houtopstanden op gronden in plan Steenenburg waarvoor Jan Kelders Beheer B.V. en de gemeente op 1 november 2018 een koopovereenkomst sloten. Deze gronden moeten nog door de gemeente worden geleverd aan Jan Kelders Beheer B.V. Door deze schriftelijke toestemming van de gemeente loopt de ontwikkeling van de campus van Steenenburg geen vertraging op.

Stukken

4.

Ontwerp-omgevingsvergunning ‘Steenweg 6/Herptseweg Oudheusden’

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met een ontwerp-omgevingsvergunning die het mogelijk maakt om een woning te bouwen aan de Herptseweg in Oudheusden. Hiervoor wordt met een omgevingsvergunning afgeweken van het geldende bestemmingsplan ‘Oudheusden’. Het ontwerp van deze vergunning ligt zes weken ter inzage vanaf 4 april 2019. In deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen.

Stukken

5.

Uitkomsten decembercirculaire 2018 algemene uitkering gemeentefonds

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de uitkomsten van de decembercirculaire gemeentefonds 2018. Daarbij is besloten om bij het opstellen van de jaarrekening 2018 een bedrag van € 13.531 te bestemmen voor kosten ‘informatieplicht energiebesparende maatregelen’ en ‘implementatie richtlijn EED’, zodat deze middelen beschikbaar blijven in 2019. Na aftrek van dit bedrag is het netto effect van de decembercirculaire op het saldo 2018 € 66.250 positief.

Stukken

6.

Dienstverleningsovereenkomst met Baanbrekers over inkomenstoets HeusdenPas en KindPakket

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een dienstverleningsovereenkomst aan te gaan met Baanbrekers voor het uitvoeren van de inkomenstoets HeusdenPas en KindPakket. Deze toets voert Baanbrekers sinds 2018 uit voor de gemeente Heusden.

Stukken

7.

Jaarverslag Urgentiecommissie 2017-2018

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van het Jaarverslag 2017-2018 van de Urgentiecommissie Heusden. Deze commissie beoordeelt urgentieaanvragen van woningzoekenden die met spoed een (andere) woning zoeken. Het verslag maakt melding van behandelde urgentieverzoeken en aanvragen die uiteindelijk na een intakegesprek werden teruggenomen en dus niet aan de commissie zijn voorgelegd. De commissie gaat in dit verslag ook in op de urgentiecategorieën, de huisvestingsverordening en de werkwijze. Het college informeert de raadsleden volgens afspraak per raadsinformatiebrief over dit jaarverslag.

Stukken

Uitgelicht