Besluitenlijst 26 mei 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 mei 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 19 mei 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 19 mei 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarstukken 2019

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast te stellen. In de jaarstukken wordt zowel inhoudelijk als financieel teruggeblikt op 2019. Welke voorgenomen doelstellingen zijn bereikt en in hoeverre wijken de kosten en opbrengsten af van datgene wat in de begroting was opgenomen? Het resultaat van de jaarrekening bedraagt € 3.209.400 voordelig. Naar verwachting besluit de raad op 1 juli aanstaande over de jaarstukken 2019.

Stukken

3.

Eerste bestuursrapportage 2020

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de eerste bestuursrapportage 2020 vast te stellen. Deze rapportage brengt in beeld waar en hoeveel de inkomsten en uitgaven naar verwachting eind 2020 afwijken ten opzichte van de begroting 2020. Het gaat om een inschatting per april 2020. Het financiële resultaat van deze bestuursrapportage is € 14.000 positief. Omdat na de tweede bestuursrapportage 2019 een verwacht positief begrotingssaldo van € 611.000 werd voorzien, komt het bijgestelde verwachte begrotingssaldo eind 2020 nu uit op € 625.000 positief. Naar verwachting neemt de raad op 1 juli aanstaande een besluit over de eerste bestuursrapportage 2020.

Stukken

4.

Voorjaarsnota 2020

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om de voorjaarsnota 2020 vast te stellen. In de voorjaarsnota wordt het meerjarig financieel perspectief uiteengezet. De nota vormt de basis voor de begroting 2021 en de daarin opgenomen meerjarenraming. In de voorjaarsnota worden een beperkt aantal voorstellen gedaan tot onvermijdelijke bestedingen en een aantal besparingen vanaf 2021. Naar verwachting besluit de raad op 1 juli aanstaande over de voorjaarsnota 2020.

Stukken

5.

Jaarstukken 2019 en begroting 2021 van de GGD Hart voor Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met het concept van de begroting 2021 van de GGD Hart voor Brabant en kennis te nemen van de jaarstukken 2019. Naar verwachting neemt de raad op 7 juli aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

6.

Jaarstukken 2019 en begroting 2021 van de Regionale ambulancevoorziening (RAV)

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om kennis te nemen van de jaarstukken 2019 en in te stemmen met het concept van de begroting 2021 van de Regionale ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV). Beide stukken bevatten geen gemeentelijke bijdrage. Naar verwachting neemt de raad op 7 juli aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

7.

Bestemmingsplan ‘Bosscheweg 85, Drunen’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Bosscheweg 85, Drunen’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan biedt ruimte om de bestaande vrijstaande woning, inclusief bijgebouw, te renoveren en met een corridor te verbinden met de bestaande bijgebouwen. Hiervoor wordt het bouwvlak vergroot en van vorm veranderd. De raad neemt naar verwachting op 7 juli aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

8.

Bestemmingsplan ‘Ambrosiushof 1, Haarsteeg’

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om het bestemmingsplan ‘Ambrosiushof 1, Haarsteeg’ gewijzigd vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om een vrijstaande woning te realiseren op het perceel aan het Ambrosiushof naast nummer 3. De raad neemt naar verwachting op 7 juli aanstaande een besluit over dit voorstel.

Stukken

9.

Stand van zaken regionale opgaven juni 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft een raadsinformatiebrief vastgesteld over de stand van zaken van de gezamenlijke projecten binnen de regio’s De Langstraat, Hart van Brabant en Noordoost Brabant. De informatiebrief wordt geagendeerd voor de informatievergadering Bestuur van 16 juni aanstaande.

Stukken

10.

Subsidieverzoek Stichting Blauwe Maan voor 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om Blauwe Maan voor het jaar 2020 een subsidie te verlenen van € 14.170 voor de preventieve ondersteuning en laagdrempelige (anonieme) hulpverlening op het gebied van seksueel misbruik. Daarnaast is besloten dat er, bij individuele- en groepshulpverlening van slachtoffers (en hun naasten) van seksueel misbruik, per traject € 2.420 beschikbaar wordt gesteld, met een maximum van zeven trajecten. Hiermee kunnen inwoners van onze gemeente, die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik, passende ondersteuning krijgen.

Stukken

11.

Onkostenvergoeding verhuizing burgemeester

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om overeenkomstig de wettelijke regels aan de burgemeester de onkosten in verband met haar verhuizing naar de gemeente Heusden te vergoeden.
De burgemeester heeft bij de behandeling van dit voorstel niet deelgenomen aan de beraadslagingen en besluitvorming.

Stukken

12.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid N. Brok (DMP Heusden) over beperking aanbod starterswoningen

Behandelvoorstel

Het college heeft vragen beantwoord van raadslid N. Brok (DMP Heusden) over beperking aanbod starterswoningen.

Stukken

13.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over uitspraak arbitragezaak De Vlagheide: Akkoord

Stukken

Uitgelicht