Besluitenlijst 26 november 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 26 november 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 19 november 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 19 november 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Overeenkomst met vrijwilligersorganisatie ‘Over Rood’ voor ondernemers met schulden

Behandelvoorstel

Het college gaat een overeenkomst aan voor een pilot met ‘Over Rood’. Deze vrijwilligersorganisatie begeleidt ondernemers en zzp’ers die financiële problemen hebben.

Stukken

3.

Schetsontwerp mogelijke herinrichting Admiraalsweg in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten het schetsontwerp ‘Herinrichting Admiraalsweg’ vrij te geven voor een verkenning bij belanghebbenden. Deze verkenning is nodig om subsidie te kunnen krijgen voor dit project. Het collegebesluit betekent nu niet zonder meer dat de Admiraalsweg daadwerkelijk wordt heringericht. Na de verkenning wordt het college geïnformeerd over de bevindingen en de (financiële) gevolgen. Hierna beslist het college of voor dit project een subsidie wordt aangevraagd bij de gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer (GGA) ’s-Hertogenbosch.

Stukken

4.

Aanvraag vergunning voor bijgebouw aan de d'Oultremontweg 24A in Elshout

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het oprichten van een bijgebouw van 140 vierkante meter en het vergroten van de woonbestemming die hiervoor nodig is, op het perceel d'Oultremontweg 24A in Elshout.

Stukken

5.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid C. Joosten-Kuijs (DMP Heusden) over Lokale Educatieve Agenda

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen van raadslid C.C.L.M. Joosten-Kuijs (DMP Heusden) over de status van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) beantwoord.

Stukken

6.

Vaststellings- en huurovereenkomst voor Sportlaan 11 in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten een vaststellings- en huurovereenkomst aan te gaan met de bewoners van de Sportlaan 11 in Drunen. Daarnaast heeft het college besloten om het aangaan van dergelijke overeenkomsten te mandateren aan de betrokken clustermanager in de gemeentelijke organisatie.

Stukken

Uitgelicht