Besluitenlijst 28 januari 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 januari 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 21 januari 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 21 januari 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Evaluatie en jaarstukken Stichting de Schroef 2017 en 2018 / toekenning subsidie

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het incidentele extra subsidiebedrag van € 160.000 voor Stichting de Schroef structureel voort te zetten vanaf 2021. Het gaat hierbij om een extra bedrag in aanvulling op de subsidie voor de combinatiefuncties en buurtsportcoaches. Dit besluit is genomen aan de hand van de evaluatie en jaarstukken van Stichting de Schroef over de jaren 2017 en 2018.

Stukken

3.

Extra bijdrage voor Programma Transitie Landbouw van de Regio Noordoost Brabant

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om een extra eenmalige bijdrage van € 9.000 te leveren aan het Programma Transitie Landbouw Regio Noordoost Brabant. Hiervan wordt € 5.000 gereserveerd voor bestaande programmabrede activiteiten (beleid, strategie, programma brede projecten, communicatie, organisatie). Voor AgroProeftuin de Peel (dit betreft de realisatie van innovatieprojecten die bijdragen aan een toekomstbestendige voedselproductie in de hele regio) wordt € 4.000 gereserveerd.

Stukken

4.

Deelnameverklaring en verlening volmacht voor aanbesteding energie 2021-2022

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om samen met gemeenten in Noordoost-Brabant deel te nemen aan een Europese aanbesteding voor de levering van gas en elektriciteit in 2021 en 2022.

Stukken

5.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over storingen bij ondergrondse containers voor restafval

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over storingen aan de ondergrondse containers voor restafval.

Stukken

6.

Openbaarmaking nevenwerkzaamheden (plaatsvervangend) gemeentesecretaris

Behandelvoorstel

Het college heeft uit een oogpunt van transparant bestuur besloten om de nevenwerkzaamheden, en eventuele inkomsten daaruit, van de algemeen directeur/ gemeentesecretaris en directeur/plaatsvervangend gemeentesecretaris te openbaren. Dit wordt ook voor de (plaatsvervangend) griffier van de raad geregeld. Nevenwerkzaamheden en eventuele inkomsten daaruit van collegeleden staan al op de gemeentelijke website.

Stukken

7.

Aanwijzen als toezichthouder van A.M. Sackers

Behandelvoorstel

Het college en de burgemeester hebben besloten om A.M. Sackers aan te wijzen als toezichthouder voor een aantal wetten op het gebied van de leefomgeving. Voorbeelden van wetten waar het om gaat zijn de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Stukken

8.

Raadsinformatiebrieven

Behandelvoorstel

Raadsinformatiebrief over wachttijden keukentafelgesprekken: Akkoord

Stukken

Uitgelicht