Besluitenlijst 28 mei 2019

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 28 mei 2019
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst college 21 mei 2019

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 21 mei 2019 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarverantwoording 2018 en programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad om in te stemmen met de concepten van de jaarverantwoording en resultaatbestemming 2018 en de programmabegroting 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Naar verwachting neemt de raad op 25 juni aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

3.

Jaarstukken 2018, kaderbrief en begroting 2020 van de Regio Hart van Brabant

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Regio Hart van Brabant en kennis te nemen van de jaarstukken 2018 en de kaderbrief 2020. Het college stelt verder voor om over deze ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen, die zich richt op het belang van het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Naar verwachting neemt de raad op 2 juli aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

4.

Opdracht en benoeming van accountant voor 2019-2020

Behandelvoorstel

Het college stelt de raad daarom voor om de opdracht voor de accountantscontrole 2019 en 2020 enkelvoudig onderhands te verstrekken aan BDO. Vanwege nog onduidelijke gevolgen van verwachte wetswijzigingen en de tevredenheid over de huidige accountant BDO is de keuze gemaakt om hiervoor te volstaan met een offerte van BDO. De aanbieding van BDO voldoet aan de voorwaarden voor de accountantscontrole bij onze gemeente.
Naar verwachting neemt de raad op 2 juli aanstaande een besluit over het voorstel.

Stukken

5.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid A. Merkx (Heusden één) over verkeerssituatie Tinie de Munnikstraat in Drunen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid A. Merkx (Heusden één) over de verkeerssituatie in de Tinie de Munnikstraat in Drunen.

Stukken

6.

Verzoek Woonveste over aansluiten bij regionaal woonruimtebemiddelingsmodel Woonservice

Behandelvoorstel

Het college heeft ingestemd met het verzoek van woningcorporatie Woonveste om zich aan te sluiten bij het regionaal woonruimtebemiddelingsmodel van WoonService. Woonveste heeft woningbezit in de gemeenten Heusden, Vught, Boxtel en ’s-Hertogenbosch. In deze regio worden de vrijkomende woningen aangeboden via WoonService.

Stukken

7.

Mandaat en volmacht aan provincie over afhandelen eventuele schadeverzoeken GOL

Behandelvoorstel

Uit oogpunt van efficiëntie heeft het college besloten om Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant mandaat te geven voor de behandeling en besluitvorming betreffende eventuele verzoeken om schadevergoeding in het kader van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). In het verlengde daarvan heeft de burgemeester volmacht verleend aan de commissaris van de koning om de benodigde privaatrechtelijke rechtshandelingen te kunnen verrichten. In de Uitvoeringsovereenkomst GOL waren daar al afspraken over gemaakt.

Stukken

Uitgelicht