Besluitenlijst 30 juni 2020

Orgaan:
Collegevergadering
Locatie:
Julianastraat 34, 5251 ED Vlijmen
Datum:
dinsdag 30 juni 2020
Aanvang:
09:00 uur
1.

Openbare besluitenlijst van de collegevergadering op 23 juni 2020

Behandelvoorstel

Het college heeft de openbare besluitenlijst van de collegevergadering van 23 juni 2020 vastgesteld.

Stukken

2.

Jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 van Streekarchief Langstraat Heusden en Altena

Behandelvoorstel

Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2019, en ingestemd met de ontwerpbegroting 2021, van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.

Stukken

3.

KPI-verslag 2019 van het Streekarchief Langstraat Heusden en Altena

Behandelvoorstel

Het college heeft kennisgenomen van het verslag van de archiefinspecteur van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena over de kwaliteit van het archief- en informatiebeheer bij de gemeente Heusden. Dit verslag over het jaar 2019 dient als voortgangsrapportage over de uitvoering van geplande verbeteringen. De algemene conclusie van het verslag is dat onze gemeente op veel punten voldoet aan de gestelde eisen en goed op weg is met de aanpak van enkele nog resterende verbeterpunten. Het college informeert de raadsleden hierover met een raadsinformatiebrief.

Stukken

4.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo door continu meten

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om het cliëntervaringsonderzoek Wmo te gaan doen met de methode van ‘continu meten’ en hiervoor een tweejarige overeenkomst af te sluiten met onderzoeksbureau ZorgfocuZ. Het eenmalig jaarlijks meten wordt zo uitgebreid naar 24 meetmomenten per jaar. Doel is om hierdoor nog beter zicht te krijgen en te sturen op de kwaliteit van de geleverde ondersteuning op grond van de Wmo.

Stukken

5.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F van der Lee (Heusden Transparant) over afdoening meldingen overlast zwerfvuil

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de afdoening van meldingen over overlast zwerfvuil.

Stukken

6.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over beleid openbare laadpalen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over het beleid betreffende openbare laadpalen voor elektrische auto’s.

Stukken

7.

Vragen ex artikel 43 RvO van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over situatie oostzijde Akkerstraat in Vlijmen

Behandelvoorstel

Het college heeft de vragen beantwoord van raadslid F. van der Lee (Heusden Transparant) over de situatie op de braakliggende grond aan de oostzijde van de Akkerstraat in Vlijmen.

Stukken

8.

Afwijken van inkoopbeleid voor inhuur procesbegeleider zorg en veiligheid

Behandelvoorstel

Het college heeft besloten om de aanjager zorg en veiligheid, die op basis van inhuur binnen de gemeente actief is, ook de rol van procesbegeleider bij complexe casussen op dit terrein te geven. Daarmee geeft het college invulling aan een van de aanbevelingen die gedaan is naar aanleiding van het aanpassen van de werkwijze en afspraken binnen de samenwerking rondom zorg en veiligheid. Het gaat om een opdracht tot en met 31 december 2020.

Stukken

9.

Raadsinformatiebrief over voortgang RBT De Langstraat in relatie tot coronatijd

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

10.

Raadsinformatiebrief over in- en uitstroom bij Baanbrekers

Behandelvoorstel

Akkoord

Stukken

Uitgelicht